Aktualności Sejmiku i Urzędu


Z informacją o liczbie etatów i poziomie zarobków poszczególnych kategorii urzędników w UMWW oraz o kosztach utrzymania budynków, w których funkcjonuje samorządowa administracja, zapoznali się radni z sejmikowej Komisji Budżetowej podczas lutowego posiedzenia. Według przekazanych danych koszt obsługi pomieszczeń po oddaniu do użytku nowego biurowca jest o kilka milionów złotych niższy niż w czasach, gdy marszałkowska administracja funkcjonowała w kilku, częściowo wynajmowanych, budynkach w różnych częściach miasta. Podczas dyskusji radni więcej
 
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Konferencji „Wielkopolskie e-zdrowie”. Konferencja odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w dniu 21 lutego 2017 r. Spotkanie poświęcone będzie działaniom podejmowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w obszarze e-zdrowia w zakresie informatyzacji podmiotów leczniczych oraz budowania platformy regionalnej. Wśród zaproszonych gości będą przedstawiciele zarówno wojewódzkich, jak i pozostałych podmiotów leczniczych, członkowie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz przedstawiciele POZ. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. więcej
 
Lutowe posiedzenie sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego zdominowała dyskusja na temat kontraktowania świadczeń medycznych przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ. Dyrektor tej placówki Agnieszka Pachciarz omówiła m.in.: budżet NFZ, zasady prowadzonych konkursów na opiekę zdrowotną, stawki wynagrodzeń za świadczenia medyczne. Dyskutowano także o projekcie ministerstwa zdrowia, wprowadzającym sieć szpitali i o związanych z tym zagrożeniach dla czterech marszałkowskich placówek (głównie szpitala w Kowanówku), które prawdopodobnie nie znajdą się w projektowanej więcej
 
“Rozwód Figara” (Figaro Gets a Divorce) to owoc współpracy rosyjskiej kompozytorki młodego pokolenia Eleny Langer oraz jednej z najbardziej uznanych osobowości współczesnej opery, brytyjskiego librecisty i reżysera Davida Pountneya.więcej
 
– Witam w tymczasowej siedzibie filharmonii – nieco prowokacyjne zagaił radnych Wojciech Nentwig, dyrektor Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu. Sejmikowa Komisja Kultury, która przygląda się pracy samorządowych jednostek artystycznych, zebrała się 14 lutego w sali udostępnianej muzykom przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Tam, w nie najlepszych warunkach, od lat odbywa się część prób, a w pobliżu mieszczą się też biura dyrekcji i administracji samorządowej instytucji. Koncerty filharmoników odbywają więcej
 
Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały nr 3262/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lutego 2017 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, do zgłaszania uwag i propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu oraz utworzenia instytucji kultury pod nazwą Muzeum w Lewkowie więcej
 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że przystąpił do opracowania i procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P. Wobec powyższego od dnia 9 lutego do dnia 9 marca 2017 r. włącznie zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentu. Wersja elektroniczna ww. projektu Programu ochrony powietrza dostępna jest w zakładce BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Spotkania informacyjne dotyczące ww. projektu więcej
 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3222 z dnia 10 lutego 2017 roku, ustanowił Konkurs Wielkopolski Lekarz z Sercem im. dr. Kazimierza Hołogi , będący wspólnym projektem Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. W dniu 16 lutego br. w UMWW odbyła się konferencja prasowa inaugurująca konkurs z udziałem Marszałka - Leszka Wojtasiaka i Prezesa WIL - Krzysztofa Kordela. Jest to nowy konkurs, promujący działalność charytatywną i społeczną lekarzy wśród gamy konkursów ogłaszanych więcej
 
Zapraszamy do udziału w Konferencji dla beneficjentów, która odbędzie się 3 marca 2017 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Konferencja przeznaczona jest dla dotacjobiorców rozstrzygniętego konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016. Rozpoczęcie konferencji planowane jest na godz. 10.30. Na spotkaniu omówione zostaną obowiązki beneficjentów związane z realizacją projektów. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedłuża nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Nowoczesne Technologie Medyczne”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Nowoczesne Technologie Medyczne”. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaplanował w ramach Inteligentnej więcej
 
Wpływem zmiany ustawy Prawo Wodne na zadania realizowane przez samorząd województwa zajęli się podczas lutowego posiedzenia członkowie sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Informację na ten temat przedstawiła radnym dyrektor Mariola Górniak z marszałkowskiego departamentu środowiska. Ustawa zmieniająca przepisy jest jeszcze w trakcie prac parlamentarnych. Wiadomo jednak, że większość spośród kompetencji w omawianym zakresie, które dotąd miał samorząd województwa lub podległe mu jednostki, po zmianach przejmie nowy centralny podmiot więcej
 
Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa, zarabiają nieco powyżej ustawowej średniej – wynika z danych przedstawionych członkom sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki. Podczas lutowego posiedzenia radni zapoznali się z informacją dotyczącą wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Ponadto, wśród opiniowanych propozycji zmian finansowych, znalazło się (pozytywnie zaopiniowane przez komisję) zwiększenie o ponad 800 tysięcy wydatków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem więcej
 
Stworzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, współpraca z samorządami lokalnymi i uczelniami, opiniowanie i uzgadnianie dokumentów planistycznych (blisko 4 tysiące spraw), opiniowanie dokumentów rządowych – to zaledwie część ubiegłorocznej działalności Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, z której podsumowaniem zapoznali się w lutym członkowie sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. Krótkie sprawozdanie z prac podległej samorządowi województwa placówki przedstawił radnym jej dyrektor, Marek Bryl, który zaprezentował m.in. spis konferencji, więcej
 
Lutowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdominowała informacja dotycząca działań realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe dane o naborach wniosków, terminach składania dokumentów, kryteriach związanych z konkursami i rodzajach przedsięwzięć, na które rolnicy mogą pozyskać unijne dofinansowanie, przedstawiła radnym Lidia Czechak, z-ca dyrektora wielkopolskiego oddziału ARiMR. Warunkiem otrzymania wsparcia jest m.in. ubezpieczenie w KRUS (od co najmniej więcej
 
Radni z sejmikowej Komisji Gospodarki zapoznali się w lutym z informacją o tegorocznych planach spółek prawa handlowego, w których udziały ma województwo wielkopolskie. Sprawozdania z dotychczasowej działalności i wyniki finansowe za 2016 r. zaprezentowali przedstawiciele kilku podmiotów: Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej oraz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. Omówiono m.in. najważniejsze dane więcej
 
Omówienie założeń projektowanego regionalnego programu aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych było głównym punktem lutowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.Z radnymi spotkali się przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej z powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego, konińskiego, słupeckiego i wągrowieckiego. To bowiem wybrane gminy z tych powiatów zostały wstępnie wytypowane jako obszary, w których program miałby być realizowany. Jego celem ma być aktywizacja zawodowa więcej
 
Do 28 lutego 2017 r. można przesyłać zgłoszenia udziału w III edycji konkursu dla samorządów i mieszkańców miast „Mieszkam-TU.eu - mądre pomysły na mądre miasto – edycja 2017”. Jego celem jest promocja najciekawszych pomysłów zgłaszanych lub realizowanych w 2016 r. w ramach budżetów obywatelskich. W zmaganiach mogą uczestniczyć autorzy pomysłów, jak i gminy, na terenie których zostały one zrealizowane. W tegorocznej edycji nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach: społecznej (pomysły zgłoszone więcej
 
Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” II edycja – odpady Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, w szczególności młodzieży gimnazjalnej, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie. Konkurs przeznaczony jest dla więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedłuża nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Rozwój oparty na ICT”. Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej więcej
 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3150/2017 z 20 stycznia 2017 roku przyjął listę stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym, na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku odpowiednio dla: 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 250 złotych miesięcznie, 200 słuchaczy i studentów uczelni państwowych w kwocie 300 złotych miesięcznie. Stypendium przyznane zostało osobom, które spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych przez Starostwa Powiatowe lub Urzędy Miasta na prawach powiatu, uzyskały najwyższą sumę więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 151 Następny »