Aktualności Sejmiku i Urzędu


Trwa konkurs Floriany!Trwa Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów – FLORIANY. Organizatorzy konkursu, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik „Strażak” zapraszają do udziału wszystkie OSP i MDP, które mają na swoim koncie ciekawe i pożyteczne inicjatywy realizowane w latach 2015/2016.Zgłoszenia na konkurs przyjmowane będą do 28 lutego tego roku. Głównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko więcej
 
Poniżej zamieszczamy przyjętą przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego listę wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie http://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/Rewitalizacja więcej
 
Podczas styczniowej sesji sejmiku radni zapoznali się z informacją o zasadach realizacji programu „Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego”. Jak tłumaczyła przewodnicząca sejmiku Zofia Szalczyk, to okazja do promocji jednego z organów samorządu województwa, jakim jest sejmik oraz do podniesienia świadomości społecznej w zakresie polskiej samorządności. Posiedzenie młodzieżowego sejmiku planowane jest na początek czerwca, na razie starostowie i prezydenci miast otrzymali informacje dotyczące wyłonienia reprezentantów szkół ponadgimnazjalnych ze swoich terenów.Sejmik podjął w więcej
 
Podczas styczniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rewizyjnej radni zapoznali się m.in. z ustaleniami pokontrolnymi zespołu badającego wydatki w samorządowej spółce Koleje Wielkopolskie. Radni, analizując wydatki poniesione w 2014 roku, zwrócili uwagę np. na część kosztów przeznaczonych na promocję i reklamę spółki, a także wysokie koszty obsługi prawnej i umowy dotyczącej bezpieczeństwa przewozów.Ustalono też termin, w którym zespół roboczy komisji przyjrzy się dokumentom dotyczącym grup producenckich, którymi dysponuje Departament Rolnictwa i Rozwoju więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedłuża nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Nowoczesne Technologie Medyczne”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z  rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Nowoczesne Technologie Medyczne”. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaplanował w ramach Inteligentnej więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedłuża nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Urząd Marszałkowski więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Rozwój oparty na ICT”. Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej więcej
 
Sejmikowa Komisja Budżetowa zaaprobowała w styczniu projekt uchwały w sprawie przekazania samorządowi Leszna pomocy finansowej na zadanie z zakresu kultury. Przypomnijmy, że władze województwa i miasta porozumiały się w 2016 roku, by działalność przejętej przez Leszno instytucji kultury (poprzednio Centrum Kultury i Sztuki, a obecnie Teatr Miejski) – była dofinansowana corocznie z budżetu województwa kwotą 1,4 mln zł. Umowa zakłada, że podobnej wielkości dotacja będzie przekazywana między samorządami przez 10 więcej
 
Styczniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego zdominowała dyskusja o powstającym projekcie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu. O szczegółach związanych z pracami nad tym przedsięwzięciem poinformował radnych doktor Maciej Matłok z firmy Industria Project, która w 2016 r. wygrała przetarg na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla nowego szpitala dziecięcego w Poznaniu. – Placówka ma być dobra, nowoczesna, ale racjonalna w kosztach utrzymania – deklarował Maciej Matłok. – To więcej
 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konsultacji społecznej na temat konieczności użycia środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 SC, który służydo ochrony drzewostanów sosnowych przed barczatką sosnówką,brudnicą mniszką i borecznikiem sosnowcem. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu posiada certyfikat FSC i jest zobowiązana do przestrzegania zasad promowanych przez FSC (Forest Stewardship Council). FSC – Forest Stewardship Council A.C. jest organizacją promującą odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi więcej
 
Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych (ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących własnego regionu), digitalizacja publikacji tworzących dziedzictwo kulturowe (zwłaszcza związanych z Wielkopolską), prowadzenie Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie”, sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością sieci bibliotek publicznych czy działalność wydawnicza związana z promocją regionu – to zaledwie część aktywności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. 18 stycznia w siedzibie biblioteki obradowała sejmikowa Komisja Kultury, której obszerne sprawozdanie o ubiegłorocznej działalności więcej
 
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu DEPARTAMENT ŚRODOWISKA zaprasza na WARSZTATY Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska które odbędą się w dniach 22 i 28 lutego 2017 r. o godz. 10.00w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala sesyjna.   Warsztaty przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska. W trakcie warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, sprawozdawczości więcej
 
Jakie formy ochrony przyrody występują w województwie wielkopolskim? Dowiedzieli się tego radni z sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z informacji przedstawionej im na styczniowym posiedzeniu.Omówiono zwłaszcza te formy, na których kształt i tworzenie bezpośredni wpływ ma sejmik województwa, a więc parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu. Ponadto w naszym regionie funkcjonują: park narodowy, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i ochrona gatunkowa zwierząt więcej
 
– Jakie są koszty utrzymania naszych dróg zimą? – dopytywali radni podczas styczniowych obrad sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. Okazją do rozmowy na ten temat były podjęte przez komisję dwa projekty uchwał sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie samorządom Gostynia i Piły zarządzania (utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni przydrożnej) dróg wojewódzkich położonych w granicach tych miast. – Na zimowe utrzymanie dróg zaplanowaliśmy rocznie około 11 mln zł. Ze więcej
 
Zaskoczenia nie było. Podobnie bowiem jak w poprzednich latach, w Wielkopolsce na żadnym poziomie kształcenia (biorąc pod uwagę test szóstoklasisty, egzamin gimnazjalny i maturę) średni wynik uzyskany przez naszych uczniów w 2016 roku nie jest wyższy niż średnia krajowa. Te dane wynikają z informacji na temat ubiegłorocznych wyników egzaminów zewnętrznych we wszystkich typach szkół województwa wielkopolskiego. Radnym z sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki przedstawiła ją 17 stycznia dyrektor Okręgowej Komisji więcej
 
Sejmikowa Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej zaakceptowała podczas styczniowego posiedzenia projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez województwo wielkopolskie do spółki działającej pod nazwą Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Prezes zarządu spółki Łukasz Walczyna wyjaśnił radnym, że utworzenie funduszu w październiku 2016 r. było konieczne ze względu na obowiązek ponownego wykorzystania pieniędzy dostępnych w ramach instrumentów finansowych JEREMIE i JESSICA (realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej UE przy pomocy więcej
 
Radni z sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki przyjrzeli się podczas styczniowych obrad, jak funkcjonuje u nas Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”. – Nasze stowarzyszenie jest jedną z największych organizacji w województwie, realizujących szeroko rozumiane zadania z zakresu oświaty, w tym szczególnie szkolnej kultury fizycznej – wyjaśniali przedstawiciele zarządu SZS „Wielkopolska” Zdzisław Urbańczyk i Edward Strzymiński. – Kilka lat temu zajmowaliśmy się głównie współzawodnictwem sportowym szkół, a dziś staliśmy się organizacją więcej
 
Podczas styczniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej radni dyskutowali m.in. o rynku pracy i perspektywach rozwoju branży logistycznej w naszym regionie. Okazją było podsumowanie przez przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wyników badań sektora TSL (transport, spedycja, logistyka). Z danych wynika, że logistyka jest jedną z czołowych branż Wielkopolski. Prawie 10 proc. krajowych firm logistycznych znajduje się w naszym regionie, tutaj pracuje też ponad 10 proc. wszystkich zatrudnionych więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Przemysł Jutra”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Przemysł Jutra”. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Przemysł więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Nowoczesne Technologie Medyczne”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Nowoczesne Technologie Medyczne”. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaplanował w ramach Inteligentnej więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 151 Następny »