Społeczeństwo i rynek pracy


Społeczeństwo
Wielkopolskę zamieszkuje prawie 3,5 mln osób (wg danych z 2014 r. - 3 472 579), pod względem liczby ludności region zajmuje trzecie miejsce w kraju, po województwach mazowieckim i śląskim. Wśród Wielkopolan dominują kobiety (51,3%) i mieszkańcy miast (55,1%). Gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 116 osób/km2 i jest niższa od średniej krajowej (123 osoby/km2). Cechą charakterystyczną województwa jest występowanie niższych wskaźników gęstości zaludnienia w powiatach północnej i zachodniej części województwa.

W strukturze ludności dostrzegalny jest nieznaczny wzrost liczby mieszkańców wsi przy jednoczesnym spadku liczby mieszkańców miast. Taka tendencja może wynikać z postępującego procesu wyludniania się centrów miast i rozwoju stref podmiejskich, szczególnie wokół Aglomeracji Poznańskiej. W związku z niskim poziomem dzietności z jednej strony, a wydłużaniem się długości życia z drugiej, ulegać zmianie będzie także struktura ludności ze względu na wiek. Obserwowany jest wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym oraz zmniejszanie się liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym.

Zgodnie z prognozami demograficznymi w latach 2012-2021 następować będą zmiany w strukturze ludności w Wielkopolsce, przejawiające się wzrostami i spadkami liczby ludności według grup wieku:

  • początkowo liczba ludności dla osób w wieku 0-5 lat - do 2012 r. stanowiła 7% ogółu ludności, prognozuje się, że w 2021 r. liczba ta spadnie do 6,4%;
  • spadek, ale w mniejszym stopniu nastąpi również wśród ludności w wieku 6-64 lat - w 2012 r. grupa ta stanowiła 80,7% ogółu ludności, w 2021 r. spadnie do 76,6%;
  • stały wzrost liczby ludności w wieku 65 lat i więcej - w 2012 r. ich udział wyniósł 12,2% , w 2021 r. grupa ta stanowić będzie 17%.

Procesy starzenia się społeczeństwa będą wpływać na obciążenie demograficzne regionu, co będzie wymuszało zmiany na rynku pracy, w systemach edukacji i zdrowia oraz w opiece społecznej.

Rynek pracy
Województwo wielkopolskie to jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów kraju. Duży potencjał produkcyjny, rozwinięty sektor usług, wysoka produktywność rolnictwa, wysoki poziom przedsiębiorczości to tylko niektóre z czynników rozwoju gospodarczego województwa. Potencjał Wielkopolski sprawia, że jest regionem atrakcyjnym dla polskich i zagranicznych inwestorów.

Województwo wielkopolskie od kilku lat charakteryzuje najniższa stopa bezrobocia rejestrowanego, która wyniosła 6,2% w grudniu 2015 r. (9,8% wskaźnik dla kraju). Jednocześnie w regionie występuje duże zróżnicowanie pod względem skali bezrobocia w poszczególnych powiatach, tj. od 2,6% w powiecie poznańskim do 13,5% w powiecie konińskim.

stopa bezrobocia

 

 

Mieszkańców regionu cechuje wysoka aktywność zawodowa. W 2014 r. współczynnik aktywności zawodowej dla Wielkopolan w wieku produkcyjnym wyniósł 75,1% (w kraju 74,3%), a wskaźnik zatrudnienia w tej grupie 69,2% (w kraju 67,5%).

W ostatnich latach w województwie wielkopolskim obserwowany jest nieznaczny ale systematyczny wzrost liczby pracujących. W 2014 r. grupa ta liczyła ponad 1 mln 412 tys. osób. Najwięcej osób pracuje w usługach (53,9%), blisko co trzeci mieszkaniec Wielkopolski (30,9%) jest pracownikiem sektora przemysłowo – budowlanego, zaś najmniejsza grupę stanowią pracownicy sektora rolno-leśnego (15,2%).

W 2015 r. w wielkopolskich urzędach pracy najwięcej ofert pracy skierowanych było do przedstawicieli takich zawodów jak: sprzedawca, robotnik gospodarczy, magazynier, kierowca samochodu ciężarowego, pakowacz ręczny, pomocniczy robotnik budowlany, technik prac biurowych, robotnik magazynowy, ślusarz, pracownik ochrony fizycznej, spawacz, inwentaryzator, kierowca ciągnika siodłowego, szwaczka maszynowa, murarz, doradca klienta stolarz, przedstawiciel handlowy, kucharz. Zgodnie z krótkookresową prognozą sformułowaną na podstawie badania „Barometr zawodów” w 2016r. w większości wielkopolskich powiatów  odczuwalny będzie deficyt pracowników m.in. w zawodach kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, krawiec i pracownik produkcji odzieży. Poszukiwani będą również fachowcy z branży budowlanej - betoniarze i zbrojarze, cieśle i stolarze budowlani, tynkarze, posadzkarze, monterzy instalacji budowlanych, graficy komputerowi, programiści i administratorzy stron internetowych, inżynierowie mechanicy, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, pielęgniarki, przedstawiciele handlowi, samodzielni księgowi, specjaliści automatyki i robotyki. Z uwagi na charakterystyczny dlaWielkopolski rozwój branży transportowo-spedycyjno-logistycznej prognozowane jest duże zapotrzebowanie na kierowców, magazynierów, spedytorów i logistyków.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w Wielkopolsce w 2014 r. wyniosło 3 597,69 zł. i było niższe od przeciętnego wynagrodzenia w skali kraju o 10%. Jedynie w powiecie Miasto Poznań przeciętne wynagrodzenie przewyższało średnią krajową i wyniosło 4 354,40 zł. Na rynku pracy zauważalny jest rozwój niepublicznych instytucji oferujących usługi w zakresie pośrednictwa pracy. W województwie wielkopolskim dynamicznie wzrasta liczba agencji pracy oraz liczba zatrudnionych przez agencje. Województwo wielkopolskie zajmuje, po województwie mazowieckim, drugie miejsce w Polsce pod względem liczby agencji zatrudnienia.
Pracownicy tymczasowi z Wielkopolski podejmują najczęściej pracę jako magazynierzy i pokrewni, monterzy, pracownicy przy pracach prostych, pakowacze, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i operatorzy wózków jezdniowych. Agencje zatrudnienia kierują pracowników także do pracodawców zagranicznych. Głównym kierunkiem migracji zarobkowych Wielkopolan są: Holandia, Niemcy, Wielka Brytania i Francja.

 

pdf    drukuj    drukuj