Z prac sejmikuPodczas kwietniowej sesji sejmiku radni (na wniosek klubu PiS) przyjęli uchwałę intencyjną w sprawie połączenia Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku ze Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu.Wcześniej podobny wniosek poparła sejmikowa Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, która kilkukrotnie w ostatnich miesiącach debatowała o ty, jak uratować kontrakt z NFZ dla szpitala w Kowanówku wobec zaproponowanych przez ministerstwo zdrowia zmian dotyczących wprowadzenia sieci szpitali. W ich efekcie placówka rehabilitacyjno-kardiologiczna nie została przyjęta do projektowanej więcej
 

Zdecydowana większość projektów uchwał, które trafiły w kwietniu na obrady sejmikowej Komisji Budżetowej, dotyczyła wyrażenia zgody na wsparcie z wojewódzkiego budżetu przedsięwzięć realizowanych wspólnie z lokalnymi samorządami. Pierwsze z nich (komisja jednogłośnie zaakceptowała te propozycje) dotyczyły dotacji celowych na działalność zakładów aktywności zawodowej. Pieniądze trafią do powiatów słupeckiego i ostrzeszowskiego, a także do gmin: Żerków, Mieścisko, Lisków, Koźmin Wielkopolski, Borek Wielkopolski. Dwa kolejne projekty uchwał, także pozytywnie zaopiniowane przez radnych, więcej
 

Podczas kwietniowych obrad sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego radni pozytywnie zaopiniowali dwa projekty uchwał sejmiku w sprawie przekazania lokalnym samorządom pieniędzy na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa wodnego. Wsparcie z budżetu województwa trafi do miasta Poznania, które inwestuje w bazę ratownictwa wodnego w Kiekrzu (zakup sprzętu, modernizacja slipu do wodowania łodzi), a także do powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, który zamierza kupić specjalną wieżę dla ratowników, pozwalającą obserwować chronione na terenie miejscowego samorządu więcej
 

Kwietniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rewizyjnej zdominowały sprawozdanie z wykonania budżetu województwa wielkopolskiego w 2016 roku oraz towarzysząca temu dyskusja. Szczegółowe dane na temat przychodów, wydatków, zadłużenia i stanu regionalnych finansów przedstawiła radnym skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska, która zwróciła m.in. uwagę na wzrastające wpływy z podatków PIT i CIT, odzyskanie przez województwo części podatku VAT oraz przychody związane ze sprzedażą budynku przy ul. Gąsiorowskich w Poznaniu.Przygotowująca opinię o ubiegłorocznym budżecie regionu więcej
 

Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich w Wielkopolsce w 2016 roku była głównym punktem kwietniowych obrad sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej.Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Katarzyński przedstawił radnym, jakie inwestycje drogowe udało się wykonać w minionym roku zarówno dzięki unijnym dotacjom (za prawie 32 mln zł), jak i wyłącznie z pieniędzy budżetowych (kilkanaście mln zł). Mówiono też o trwających obecnie rozbudowach i remontach tras, mostów i więcej
 

Sejmikowa Komisja Rodziny i Polityki Społecznej w trakcie kwietniowych obrad pozytywnie zaopiniowała kilka projektów uchwał sejmiku w sprawie przekazania lokalnym samorządom dotacji z budżetu województwa na działalność zakładów aktywności zawodowej. Wsparcie trafi do powiatów słupeckiego i ostrzeszowskiego, a także do gmin: Żerków, Mieścisko, Lisków, Koźmin Wielkopolski, Borek Wielkopolski.Radni przyjęli także projekt sejmikowej uchwały, wskazującej zadania, które w 2017 r. otrzymają pieniądze na inwestycje w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób więcej
 

Podczas kwietniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki radni zapoznali się m.in. z informacją o stanie infrastruktury szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa wielkopolskiego.Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW Dorota Konal przedstawiła listę dotychczasowych, najważniejszych prac remontowych (zrealizowanych w 2016 roku), a także wykaz potrzeb inwestycyjnych, które powinny być zrealizowane w wojewódzkich placówkach (np. w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu). To m.in. termomodernizacje budynków, ich przebudowa, więcej
 

Sejmikowa Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki na posiedzeniu, które odbyło się 10 kwietnia, omówiła wyniki tegorocznych otwartych konkursów ofert dotyczących sportu oraz turystyki. W sumie na oba postępowania wpłynęło około dwustu ofert od podmiotów zainteresowanych uzyskaniem wsparcia z budżetu województwa. Jak zauważył przewodniczący komisji Maciej Wituski, niestety wciąż są w Wielkopolsce subregiony, które nawet nie próbują starać się o zdobycie tych pieniędzy.Radni zapoznali się także z informacjami o aktualnym stanie więcej
 

W 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich – stanowiących zalążek obecnej Unii Europejskiej – sejmik województwa w specjalnym stanowisku uczcił tę okoliczność, wyrażając dumę z faktu przynależności Polski do tej wspólnoty. Zaproponowaną przez klub PSL uchwałę radni przyjęli przez aklamację. Podkreślili w stanowisku m.in., że do najważniejszych wartości UE należą poszanowanie demokracji, praw człowieka i podstawowych wolności. Wskazali też na unijny dorobek w zakresie wdrażania europejskiej polityki regionalnej.Ponadto podczas marcowej sesji więcej
 

Podczas marcowych obrad radni z sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki zaopiniowali pozytywnie pięć projektów uchwał sejmiku w sprawie utworzenia centrów wsparcia rzemiosła, kształcenia dualnego i zawodowego. Tego typu placówki zostaną utworzone, przy wsparciu samorządu województwa, w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.– Młodzież ma się szkolić w systemie dualnym, tj. nabywać wiedzę teoretyczną w połączeniu ze zdobywaniem umiejętności praktycznych. Nad ich edukacją i bezpieczeństwem będą czuwali fachowcy, a w każdym więcej
 

Podczas marcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rewizyjnej radni zapoznali się z informacją o przeprowadzonych w 2016 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego kontrolach wewnętrznych (w biurach i departamentach urzędu) oraz zewnętrznych (w jednostkach podległych samorządowi regionu). Urzędnicy wszczęli w ubiegłym roku kilkaset postępowań kontrolnych: zaplanowanych i doraźnych. Dyrektor Departamentu Kontroli UMWW Mariusz Lewandowski poinformował o ich wynikach, przedstawił najczęściej występujące nieprawidłowości i błędy, a także przypomniał radnym, że praca urzędników marszałka więcej
 

Na posiedzeniu, które odbyło się 17 marca, radni z sejmikowej Komisji Budżetowej zapoznali się z informacją na temat sytuacji finansowej jednostek kultury. Dane za 2016 rok na temat dwudziestu podległych samorządowi województwa tego typu instytucji przedstawił radnym dyrektor Departamentu Kultury UMWW Włodzimierz Mazurkiewicz. Podczas debaty radni dyskutowali o stratach (lub zyskach) tych jednostek, o stanie realizacji zamierzonych inwestycji, w tym współfinansowanych z funduszy europejskich. Mówiono m.in. o wpływie na kondycje więcej
 

Marcowe obrady sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego zdominowała informacja oraz dyskusja na temat lecznictwa psychiatrycznego w województwie wielkopolskim i perspektywach jego rozwoju. Dane na temat kontraktowania w naszym regionie tego typu świadczeń medycznych przedstawili radnym przedstawiciele Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz Maciej Sytek, dyrektor Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. – Problemem jest niedobór łóżek na oddziałach psychiatrycznych, zwłaszcza w Poznaniu, a także zbyt mała liczba lekarzy psychiatrów więcej
 

Jakie są możliwości działania i jakie oczekiwania wobec planowanej „uchwały antysmogowej”? Rozmawiano o tym z dwóch perspektyw: samorządu województwa (który przygotuje i przyjmie odpowiednie zapisy) oraz samorządu miasta Poznania (który jako jedna z wielkopolskich gmin przesłał swoje uwagi w specjalnej ankiecie). Okazją do rozmowy było marcowe posiedzenie sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obok jej członków i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w posiedzeniu wzięli też udział członkowie podobnej komisji w więcej
 

Radni z sejmikowej Komisji Kultury najwięcej czasu podczas marcowych obrad poświęcili dyskusji na temat funkcjonowania Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Dyrektor tej podległej samorządowi województwa placówki kulturalnej Dariusz Grodziński omówił najważniejsze potrzeby inwestycyjne (remonty wnętrz CKiS, konieczność odbudowy konstrukcji stropu i ścian w pałacu myśliwskim w Antoninie), plany repertuarowe na 2017 rok oraz dotychczasową działalność centrum.– W tym roku zaplanowaliśmy realizację 1095 wydarzeń kulturalnych, z tego 843 imprezy (spektakle, więcej
 

– Jak to możliwe, że w Poznaniu jest tak dużo bezrobotnych sprzedawców (niemal 10 procent ogółu wszystkich osób pozostających bez pracy), skoro w ubiegłym roku prawodawcy zgłosili zapotrzebowanie na 7 tysięcy pracowników w handlu? – zastanawiał się, podczas marcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, jej przewodniczący Zbigniew Czerwiński.– To efekt krótkotrwałych umów stosowanych w sieciach handlowych i marketach. Młode osoby pracują tam tylko kilka miesięcy, często za najniższe więcej
 

Informacja oraz dyskusja na temat szerzącej się w Wielkopolsce choroby ptasiej grypy zdominowała marcowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiciele wielkopolskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii zaprezentowali obszerną analizę zjawiska, jego przyczyny, formy przeciwdziałania chorobie, a także skutki i wymierne straty gospodarcze, jakie wywołała w regionie tegoroczna epidemia drobiu.– Źródłem zakażenia jest najczęściej zanieczyszczona ściółka. Hodowle dotknięte chorobą trzeba zlikwidować i zutylizować, a wokół ogniska ptasiej grypy wojewoda wyznacza na więcej
 

Komisja Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej była jedną z tych sejmikowych komisji, które podczas marcowych prac zapoznawały się z projektem „Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego”. Zaprezentowany przez Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego dokument wywołał wśród radnych szeroką dyskusję na temat tego, w jaki sposób należy planować rozwój poszczególnych obszarów województwa, m.in., czy uwzględniać tylko dynamiczny wzrost głównej metropolii czy także rozwój ośrodków subregionalnych.Ponadto komisja zapoznała się i pozytywnie więcej
 

Podczas posiedzenia, które odbyło się 13 marca, radni z sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki zapoznali się z informacją na temat promocji regionalnej turystyki, przedstawioną przez Ewę Przydrożny – dyrektor biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Wśród najbardziej reklamowanych produktów znajdują się te najbardziej rozpoznawalne, czyli odnowiony Szlak Piastowski oraz wodniacka Wielka Pętla Wielkopolski. Mowa była też o obecności na niedawnych poznańskich targach Tour Salon i Boatex oraz o planach działań promocyjnych więcej
 

Jak funkcjonuje Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów? W jaki sposób „kojarzy się” firmy zainteresowane wymianą handlową między Wielkopolską a rynkami zagranicznymi? Co powinien zrobić przedsiębiorca, który chce wejść na takie rynki? Jakie firmy i na jakie targi jeżdżą w ramach organizowanych przez Urząd Marszałkowski wizyt? Odpowiedzi na te pytania szukali radni z sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Podczas jej marcowego posiedzenia zapoznali się z informacją na temat więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 52 Następny »