Z prac sejmikuW 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich – stanowiących zalążek obecnej Unii Europejskiej – sejmik województwa w specjalnym stanowisku uczcił tę okoliczność, wyrażając dumę z faktu przynależności Polski do tej wspólnoty. Zaproponowaną przez klub PSL uchwałę radni przyjęli przez aklamację. Podkreślili w stanowisku m.in., że do najważniejszych wartości UE należą poszanowanie demokracji, praw człowieka i podstawowych wolności. Wskazali też na unijny dorobek w zakresie wdrażania europejskiej polityki regionalnej.Ponadto podczas marcowej sesji więcej
 

Podczas marcowych obrad radni z sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki zaopiniowali pozytywnie pięć projektów uchwał sejmiku w sprawie utworzenia centrów wsparcia rzemiosła, kształcenia dualnego i zawodowego. Tego typu placówki zostaną utworzone, przy wsparciu samorządu województwa, w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.– Młodzież ma się szkolić w systemie dualnym, tj. nabywać wiedzę teoretyczną w połączeniu ze zdobywaniem umiejętności praktycznych. Nad ich edukacją i bezpieczeństwem będą czuwali fachowcy, a w każdym więcej
 

Podczas marcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rewizyjnej radni zapoznali się z informacją o przeprowadzonych w 2016 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego kontrolach wewnętrznych (w biurach i departamentach urzędu) oraz zewnętrznych (w jednostkach podległych samorządowi regionu). Urzędnicy wszczęli w ubiegłym roku kilkaset postępowań kontrolnych: zaplanowanych i doraźnych. Dyrektor Departamentu Kontroli UMWW Mariusz Lewandowski poinformował o ich wynikach, przedstawił najczęściej występujące nieprawidłowości i błędy, a także przypomniał radnym, że praca urzędników marszałka więcej
 

Na posiedzeniu, które odbyło się 17 marca, radni z sejmikowej Komisji Budżetowej zapoznali się z informacją na temat sytuacji finansowej jednostek kultury. Dane za 2016 rok na temat dwudziestu podległych samorządowi województwa tego typu instytucji przedstawił radnym dyrektor Departamentu Kultury UMWW Włodzimierz Mazurkiewicz. Podczas debaty radni dyskutowali o stratach (lub zyskach) tych jednostek, o stanie realizacji zamierzonych inwestycji, w tym współfinansowanych z funduszy europejskich. Mówiono m.in. o wpływie na kondycje więcej
 

Marcowe obrady sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego zdominowała informacja oraz dyskusja na temat lecznictwa psychiatrycznego w województwie wielkopolskim i perspektywach jego rozwoju. Dane na temat kontraktowania w naszym regionie tego typu świadczeń medycznych przedstawili radnym przedstawiciele Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz Maciej Sytek, dyrektor Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. – Problemem jest niedobór łóżek na oddziałach psychiatrycznych, zwłaszcza w Poznaniu, a także zbyt mała liczba lekarzy psychiatrów więcej
 

Jakie są możliwości działania i jakie oczekiwania wobec planowanej „uchwały antysmogowej”? Rozmawiano o tym z dwóch perspektyw: samorządu województwa (który przygotuje i przyjmie odpowiednie zapisy) oraz samorządu miasta Poznania (który jako jedna z wielkopolskich gmin przesłał swoje uwagi w specjalnej ankiecie). Okazją do rozmowy było marcowe posiedzenie sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obok jej członków i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w posiedzeniu wzięli też udział członkowie podobnej komisji w więcej
 

Radni z sejmikowej Komisji Kultury najwięcej czasu podczas marcowych obrad poświęcili dyskusji na temat funkcjonowania Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Dyrektor tej podległej samorządowi województwa placówki kulturalnej Dariusz Grodziński omówił najważniejsze potrzeby inwestycyjne (remonty wnętrz CKiS, konieczność odbudowy konstrukcji stropu i ścian w pałacu myśliwskim w Antoninie), plany repertuarowe na 2017 rok oraz dotychczasową działalność centrum.– W tym roku zaplanowaliśmy realizację 1095 wydarzeń kulturalnych, z tego 843 imprezy (spektakle, więcej
 

– Jak to możliwe, że w Poznaniu jest tak dużo bezrobotnych sprzedawców (niemal 10 procent ogółu wszystkich osób pozostających bez pracy), skoro w ubiegłym roku prawodawcy zgłosili zapotrzebowanie na 7 tysięcy pracowników w handlu? – zastanawiał się, podczas marcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, jej przewodniczący Zbigniew Czerwiński.– To efekt krótkotrwałych umów stosowanych w sieciach handlowych i marketach. Młode osoby pracują tam tylko kilka miesięcy, często za najniższe więcej
 

Informacja oraz dyskusja na temat szerzącej się w Wielkopolsce choroby ptasiej grypy zdominowała marcowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiciele wielkopolskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii zaprezentowali obszerną analizę zjawiska, jego przyczyny, formy przeciwdziałania chorobie, a także skutki i wymierne straty gospodarcze, jakie wywołała w regionie tegoroczna epidemia drobiu.– Źródłem zakażenia jest najczęściej zanieczyszczona ściółka. Hodowle dotknięte chorobą trzeba zlikwidować i zutylizować, a wokół ogniska ptasiej grypy wojewoda wyznacza na więcej
 

Komisja Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej była jedną z tych sejmikowych komisji, które podczas marcowych prac zapoznawały się z projektem „Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego”. Zaprezentowany przez Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego dokument wywołał wśród radnych szeroką dyskusję na temat tego, w jaki sposób należy planować rozwój poszczególnych obszarów województwa, m.in., czy uwzględniać tylko dynamiczny wzrost głównej metropolii czy także rozwój ośrodków subregionalnych.Ponadto komisja zapoznała się i pozytywnie więcej
 

Podczas posiedzenia, które odbyło się 13 marca, radni z sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki zapoznali się z informacją na temat promocji regionalnej turystyki, przedstawioną przez Ewę Przydrożny – dyrektor biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Wśród najbardziej reklamowanych produktów znajdują się te najbardziej rozpoznawalne, czyli odnowiony Szlak Piastowski oraz wodniacka Wielka Pętla Wielkopolski. Mowa była też o obecności na niedawnych poznańskich targach Tour Salon i Boatex oraz o planach działań promocyjnych więcej
 

Jak funkcjonuje Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów? W jaki sposób „kojarzy się” firmy zainteresowane wymianą handlową między Wielkopolską a rynkami zagranicznymi? Co powinien zrobić przedsiębiorca, który chce wejść na takie rynki? Jakie firmy i na jakie targi jeżdżą w ramach organizowanych przez Urząd Marszałkowski wizyt? Odpowiedzi na te pytania szukali radni z sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Podczas jej marcowego posiedzenia zapoznali się z informacją na temat więcej
 

Jak daleko mają sięgać granice obszaru metropolii wokół Poznania? – zastanawiali się radni podczas marcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Gospodarki. Okazją do dyskusji na ten temat był projekt „Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego”, który zaprezentowali członkom komisji przedstawiciele Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu.Zgodnie z przyjętymi wstępnie założeniami, poznański obszar metropolitalny ma objąć 45 okolicznych gmin, sięgając m.in. Wągrowca i Rogoźna na północy, Śremu i Środy na południu, więcej
 

Z informacją o liczbie etatów i poziomie zarobków poszczególnych kategorii urzędników w UMWW oraz o kosztach utrzymania budynków, w których funkcjonuje samorządowa administracja, zapoznali się radni z sejmikowej Komisji Budżetowej podczas lutowego posiedzenia. Według przekazanych danych koszt obsługi pomieszczeń po oddaniu do użytku nowego biurowca jest o kilka milionów złotych niższy niż w czasach, gdy marszałkowska administracja funkcjonowała w kilku, częściowo wynajmowanych, budynkach w różnych częściach miasta. Podczas dyskusji radni więcej
 

Lutowe posiedzenie sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego zdominowała dyskusja na temat kontraktowania świadczeń medycznych przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ. Dyrektor tej placówki Agnieszka Pachciarz omówiła m.in.: budżet NFZ, zasady prowadzonych konkursów na opiekę zdrowotną, stawki wynagrodzeń za świadczenia medyczne. Dyskutowano także o projekcie ministerstwa zdrowia, wprowadzającym sieć szpitali i o związanych z tym zagrożeniach dla czterech marszałkowskich placówek (głównie szpitala w Kowanówku), które prawdopodobnie nie znajdą się w projektowanej więcej
 

– Witam w tymczasowej siedzibie filharmonii – nieco prowokacyjne zagaił radnych Wojciech Nentwig, dyrektor Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu. Sejmikowa Komisja Kultury, która przygląda się pracy samorządowych jednostek artystycznych, zebrała się 14 lutego w sali udostępnianej muzykom przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Tam, w nie najlepszych warunkach, od lat odbywa się część prób, a w pobliżu mieszczą się też biura dyrekcji i administracji samorządowej instytucji. Koncerty filharmoników odbywają więcej
 

Wpływem zmiany ustawy Prawo Wodne na zadania realizowane przez samorząd województwa zajęli się podczas lutowego posiedzenia członkowie sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Informację na ten temat przedstawiła radnym dyrektor Mariola Górniak z marszałkowskiego departamentu środowiska. Ustawa zmieniająca przepisy jest jeszcze w trakcie prac parlamentarnych. Wiadomo jednak, że większość spośród kompetencji w omawianym zakresie, które dotąd miał samorząd województwa lub podległe mu jednostki, po zmianach przejmie nowy centralny podmiot więcej
 

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa, zarabiają nieco powyżej ustawowej średniej – wynika z danych przedstawionych członkom sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki. Podczas lutowego posiedzenia radni zapoznali się z informacją dotyczącą wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Ponadto, wśród opiniowanych propozycji zmian finansowych, znalazło się (pozytywnie zaopiniowane przez komisję) zwiększenie o ponad 800 tysięcy wydatków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem więcej
 

Stworzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, współpraca z samorządami lokalnymi i uczelniami, opiniowanie i uzgadnianie dokumentów planistycznych (blisko 4 tysiące spraw), opiniowanie dokumentów rządowych – to zaledwie część ubiegłorocznej działalności Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, z której podsumowaniem zapoznali się w lutym członkowie sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. Krótkie sprawozdanie z prac podległej samorządowi województwa placówki przedstawił radnym jej dyrektor, Marek Bryl, który zaprezentował m.in. spis konferencji, więcej
 

Lutowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdominowała informacja dotycząca działań realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe dane o naborach wniosków, terminach składania dokumentów, kryteriach związanych z konkursami i rodzajach przedsięwzięć, na które rolnicy mogą pozyskać unijne dofinansowanie, przedstawiła radnym Lidia Czechak, z-ca dyrektora wielkopolskiego oddziału ARiMR. Warunkiem otrzymania wsparcia jest m.in. ubezpieczenie w KRUS (od co najmniej więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 52 Następny »