Aktualności ŚrodowiskaZarząd Województwa Wielkopolskiego przystąpił do opracowywania projektu: Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego; Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, obejmującego aktualizację „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014 – 2023”. oraz więcej
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przystąpił do opracowywania projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracją miasta Poznań, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny położonych wzdłuż autostrady A2 od km 107+900 do km 257+219 obejmującego aktualizację „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków autostrady A2” oraz o poddaje ww. projekt procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa - więcej więcej
 

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje: W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, na terenie całego województwa wielkopolskiego, od 1 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać UCHWAŁY ANTYSMOGOWE, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Szczegółowych informacji w sprawie udziela Departament Środowiska, tel. 61 626 64 00, email: dsr.sekretariat@umww.pl więcej
 

Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami „BDO”   UWAGA Kontakt w sprawie rejestru BDO jest możliwy: pod numerem telefonu: 61 62 67 530, poprzez adres e-mail: bdo@umww.pl, w punkcie konsultacyjnym BDO w siedzibie urzędu.   ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH EWIDENCJI ODPADÓW W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z więcej
 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” III edycja – „Jakość powietrza to jakość życia”. Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie. Konkurs przeznaczony jest dla więcej
 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje warsztaty na temat realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, które odbędą się w dwóch terminach:6 i 7 marca 2018 r. o godz. 10.00, sala konferencyjna nr 2, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przy al. Niepodległości 34. Warsztaty kierowane są do pracowników urzędów gmin, którzy w zakresie obowiązków mają sporządzanie rocznego sprawozdania z więcej
 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, iż w dniu 27 lutego 2018 r. w siedzibie tutejszego Urzędu – al. Niepodległości 34 w Poznaniu odbędzie się konferencja pn. „Dobra Energia” promująca czystą energię i energooszczędne budownictwo. więcej
 

W dniu 24 stycznia 2018 r. Minister Środowiska ogłosił w Monitorze Polskim komunikat o utworzeniu rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.). Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanej BDO i więcej
 

które odbędą się w dniach 22, 23, 24, 29, 30 stycznia 2018 r. w godzinach od 9.00 do 15.00, sala konferencyjna nr 2 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34. Warsztaty przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska. W trakcie warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami więcej
 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 18 grudnia 2017 r. przyjął tzw. „uchwały antysmogowe”, tj.: 1) Uchwałę XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego (bez Miasta Poznania i Miasta Kalisza), ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 2) Uchwałę XXXIX/942/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 3) Uchwałę XXXIX/943/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta więcej
 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że mocą uchwały Nr XXXI/810/17 z dnia 29 maja 2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwalił „Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym”. Jednocześnie Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr XXXI/811/17 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu, która została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 6 czerwca 2017 r. (poz. 4263). Uchwały wraz z załącznikami udostępnione więcej
 

Już 22 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbędzie się konferencja „Dobra Energia”, której celem jest poszerzanie wiedzy o efektywnym wykorzystaniu OZE i technologiach podnoszących efektywność energetyczną. Niższe rachunki za energię, czyste powietrze i wyższy standard życia lokalnych społeczności to tylko niektóre korzyści płynące z właściwego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) i energooszczędnych technologii w budownictwie. W krajach Europy Zachodniej są one oczywiste, w Polsce natomiast OZE i technologie więcej
 

Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w dniach 22 oraz 28 lutego 2017 r. zorganizował warsztaty pn. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystanie ze środowiska”. Warsztaty odbyły się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W warsztatach wzięli udział, m.in. przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracownicy działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz inne podmioty korzystające ze środowiska. Podczas warsztatów zostały omówione najnowsze regulacje więcej
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że przystąpił do opracowania i procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P. Wobec powyższego od dnia 9 lutego do dnia 9 marca 2017 r. włącznie zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentu. Wersja elektroniczna ww. projektu Programu ochrony powietrza dostępna jest w zakładce BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Spotkania informacyjne dotyczące ww. projektu więcej
 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” II edycja – odpady Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, w szczególności młodzieży gimnazjalnej, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie. Konkurs przeznaczony jest dla więcej
 

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu DEPARTAMENT ŚRODOWISKA zaprasza na WARSZTATY Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska które odbędą się w dniach 22 i 28 lutego 2017 r. o godz. 10.00w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala sesyjna.   Warsztaty przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska. W trakcie warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, sprawozdawczości więcej
 

W toku procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym”, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wpłynęły liczne stanowiska zainteresowanych podmiotów, zawierające odwołanie od projektu Planu, sprzeciw lub protest odnośnie jego treści.Zarówno przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), jak i ustawy z dnia 3 października więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu DEPARTAMENT ŚRODOWISKA zaprasza na WARSZTATY Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska które odbędą się w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 10.00w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala sesyjna.   Warsztaty przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska.W trakcie warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, sprawozdawczości z zakresu więcej
 

W związku z nowelizacją przepisów dotyczących zagadnień ochrony środowiska, a także wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, których dotyczą wprowadzone zmiany Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku Departamentu  Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zorganizował  drugie w tym roku warsztaty pn. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystanie ze środowiska”. Warsztaty odbyły się w dniu 27 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W warsztatach  wzięło  udział 131 osób,  więcej
 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska”I edycja – ochrona powietrza.   Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, w szczególności młodzieży gimnazjalnej, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie. Konkurs przeznaczony jest dla więcej
 

1 2 3 4 5