Aktualności ŚrodowiskaUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Środowiska zaprasza na spotkania konsultacyjne, które odbędą się zgodnie z poniższym planem: Poznań: 07.07.2016 r., Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, Sala Posiedzeń nr 1, godz. 10:00, Konin: 08.07.2016 r., ul. Wiosny Ludów 6, Sala Ratuszowa, godz. 10:00, Kalisz: 12.07.2016 r., Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25, Sala Seminaryjna, piętro II, godz. 10:00, Leszno: 13.07.2016 r., Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, więcej
 

W związku z dochodzącymi do nas sygnałami o próbach podszywania się pod pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przez osoby trzecie, celem wyłudzenia pieniędzy za udział w rzekomo obowiązkowym kursie lub szkoleniu organizowanym przez Urząd, bądź zakup materiałów szkoleniowych wydawanych przez Urząd, informujemy że wszystkie powyższe działania, noszące znamiona oszustwa, podejmowane są bez wiedzy i zgody Urzędu. Jednocześnie informujemy, że wszelkie szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu więcej
 

I. Rodzaje uprawnień oraz tryb i termin dochodzenia ich realizacji   Uchwałą Nr XVI/442/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. utworzono obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 2373). Uchwała weszła w życie w dniu 14 kwietnia 2016 r. Powyższa Uchwała została zmieniona Uchwałą NR XXIV/695/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/442/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego więcej
 

Konkurs studencki pt. „Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe''.Województwo Wielkopolskie, Gmina Opatówek, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Politechnika Poznańską oraz Uniwersytet  Przyrodniczy w Poznaniu wspólnie organizują konkurs studencki pt. „Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe".Konkurs przeznaczony jest dla studentów Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy w okresie trwania Konkursu co najmniej jeden dzień posiadali status studenta więcej
 

W związku z nowelizacją przepisów dotyczących zagadnień ochrony środowiska, a także wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, których dotyczą wprowadzone zmiany Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zorganizował warsztaty pn. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystanie ze środowiska”. Warsztaty odbyły się w dniu 7 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W warsztatach  wzięły udział 172 osoby,  m.in. przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, więcej
 

Mając na względzie potrzebę podnoszenia standardu życia mieszkańców województwa wielkopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że na 2 grudnia 2015 r. została zaplanowana II Konferencja pt. „Programy ochrony powietrza w województwie wielkopolskim", na którą Państwa serdecznie zapraszamy. Konferencja będzie skierowana przede wszystkim do przedstawicieli samorządu gminnego, odpowiedzialnego za wdrażanie i realizację działań naprawczych dotyczących ograniczania tzw. niskiej emisji, która jest głównym źródłem drobnocząsteczkowego pyłu i benzoalfapirenu w powietrzu. Chcąc zapewnić więcej
 

Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego organizuje seminarium pn. „Forum Gospodarcze Polska - Algieria. Możliwości eksportowo-inwestycyjne dla wielkopolskich przedsiębiorców”.  Serdecznie zapraszamy Państwa na Forum, które odbędzie się 8 grudnia br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W załączeniu program konferencji i kontakt, na który należy wysyłać zgłoszenia. więcej
 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego informuje, iż wypełniając obowiązek wynikający z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 122), Samorząd Województwa Wielkopolskiego przystąpił do opracowania dokumentu pt.: „Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym”.Plan wykona, na zamówienie Województwa Wielkopolskiego, przedsiębiorstwo Sweco Consultingsp. z o.o. (dawniej Grontmij Polska sp. z o.o.), więcej
 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, udostępnia stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie identyfikacji urządzeń zawierających PCB (scan dokumentu w plikach do pobrania) - w związku z wdrażaniem do prawa polskiego dyrektywy Rady Europejskiej 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli (PCB) i polichlorowanych trifenyli (PCT). więcej
 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, informuje iż z dniem 10 lipca 2015 r. została uchylona ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 436). Równocześnie z dniem 10 lipca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 więcej
 

Szanowni Państwo, w związku z zainteresowaniem jakie wywołuje sprawa barszczy kaukaskich, licznymi pytaniami oraz koniecznością podjęcia działań w celu ich zwalczania, przedstawiam stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska skierowane do jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto infromuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 4 mln zł na działania zwalczania barszczu Sosnowskiego. Po fundusze będą mogły sięgnąć jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. więcej
 

ZAWIADOMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2016-2022 WRAZ Z PLANEM INWESTYCYJNYM Samorząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że mocą uchwały Nr XXXI/810/17 z dnia 29 maja 2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwalił „Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym”. Jednocześnie Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr XXXI/811/17 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu, która została ogłoszona w Dzienniku więcej
 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego informuje, iż wypełniając obowiązek wynikający z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 122), Samorząd Województwa Wielkopolskiego przystąpił do opracowania: „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 wraz z opracowaniem planu inwestycyjnego".Aktualizację wykona, na zamówienie Województwa Wielkopolskiego, przedsiębiorstwo Grontmij Polska sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. więcej
 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przeniósł swoją siedzibę z pl. Wolności 18 do nowej lokalizacji mieszczącej się przy al. Niepodległości 34. Sekretariat Departamentu mieści się obecnie na X piętrze w pokoju numer 1048. Pozostałe dane teledresowe Departamentu nie uległy zmianie. Można je znaleźć tutaj. więcej
 

Komisja egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami powołana zarządzeniem nr 14/2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r., informuje o możliwości składania wniosków o przeprowadzenie egzaminu z zakresu składowania odpadów. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu, zgodnie z art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), powinien zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy; datę i miejsce urodzenia wnioskodawcy; miejsce więcej
 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przypomina, iż posiadacz odpadów, prowadzący ewidencję odpadów oraz wytwórca komunalnych osadów ściekowych są obowiązani sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz przekazać je marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy - art. 37 ust. 1, ust. 2, ust. 2a i ust. więcej
 

katalog odpadów – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923) dokumenty na potrzeby ewidencji odpadów – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r.w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1973) rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów - zgodniez Rozporządzeniem Ministra Środowiska więcej
 

Urząd Miasta PoznaniaWydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowychul. Libelta 16/20 61-706 Poznań PKO BP S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 więcej
 

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 lipca 2014 r. odbędzie się spotkanie organizowane przez Ministerstwo Środowiska, w sprawie zmiany ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw oraz aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających zmianyw dotychczasowych zasadach tworzenia aglomeracji oraz warunków wprowadzania ścieków z aglomeracji o RLM większym od 10 000.W związku z powyższym serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w ww. spotkaniu.Spotkanie rozpocznie się w dniu 29 lipca 2014 więcej
 

W zamieszczonym obok pliku do pobrania (wykaz miejsc odbioru zużytych baterii i akumulatorów) znajdą Państwo szczegółowy spis placówek, do których można przynosić zużyte baterie oraz akumulatory. Lista obejmuje ponad 3000 punktów z obszaru województwa wielkopolskiego. Zachęcamy również do obejrzenia spotu edukacyjnego (dostępny w plikach do pobrania) na temat korzyści jakie niesie za sobą utylizacja baterii i akumulatorów. więcej
 

1 2 3 4 5