Konkurs - Działania proekologiczne i prokulturowe


Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje o XXI edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

Do Konkursu mogą przystąpić gminy wiejskie, gminy miejskie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), gminy miejsko - wiejskie i powiaty (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), organizacje (w tym organizacje pożytku publicznego), a także podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego oraz podległe jednostkom samorządu terytorialnego: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i jednostki pomocnicze gminy.

Projekty mogą być zgłaszane w zakresie działalności proekologicznej (kategoria I) oraz w zakresie działalności prokulturowej (kategoria II).

Jedna jednostka może zgłosić do kolejnej edycji Konkursu maksymalnie dwa projekty w każdej kategorii.

Do Konkursu może być zgłoszony projekt, którego realizacja zakończyła się najpóźniej w dniu złożenia wniosku i nie wcześniej niż trzy lata przed dniem rozpoczęcia naboru projektów w danej edycji Konkursu.
Zgłoszony projekt nie może być nagrodzony w zakończonych już edycjach Konkursu, a także nie może być kontynuacją projektu nagrodzonego w zakończonych już edycjach Konkursu.

Zgłoszenia należy przesłać na formularzach „Wniosek - zgłoszenie do konkursu” na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Termin zgłaszania projektów konkursowych do udziału w XXI edycji Konkursu upływa
z dniem 31 maja 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu i wzięcia w nim udziału.

Wniosek „Zgłoszenie do konkursu” oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl (zakładka Urząd): www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_konkursy_dzialania-proekologiczne-i-prokulturowe-w-ramach-strategii-rozwoju-wojewodztwa-wielkopolskiego

pdf    drukuj    drukuj