Konkurs pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”


Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje o XX edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

Do konkursu przystąpić mogą gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie i powiaty, podległe im instytucje lub organizacje i podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego, w zakresie działań proekologicznych i prokulturowych.
Ponadto, gminy miejskie (w tym miasta na prawach powiatu) i organizacje pożytku publicznego mogą składać projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej zmierzającej do poprawy jakości powietrza i sposobu gospodarowania odpadami.
Jedna jednostka (instytucja) może zgłosić wyłącznie jeden projekt. Zgłoszony projekt powinien wykazywać społeczny sposób realizacji projektu przy minimalnym wsparciu finansowym. Nie może być projektem nagrodzonym uprzednio w zakończonych już edycjach konkursu.

Zgłoszenia należy przesłać na formularzach „Wniosek - zgłoszenie do konkursu” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Termin zgłaszania projektów konkursowych do udziału w XX edycji Konkursu upływa z dniem 31 maja 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu i wzięcia w nim udziału.

Wniosek „Zgłoszenie do konkursu” oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl (zakładka Urząd): www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_konkursy_dzialania-proekologiczne-i-prokulturowe-w-ramach-strategii-rozwoju-wojewodztwa-wielkopolskiego

pdf    drukuj    drukuj