Ogłoszenie w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego


w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2020

 

Uchwała wraz z uzasadnieniem - pobierz
Załącznik do uchwały - pobierz

Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym - pobierz
Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych - pobierz
Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych - pobierz
Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy - pobierz
Oświadczenie o zgodności ofert - pobierz
Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza - pobierz
Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej (wzór 1) - pobierz
Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej (wzór 2) - pobierz
Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz

 

 

pdf    drukuj    drukuj