Zarząd Województwa Wielkopolskiego przystąpuje do opracowania aktualizacji „Planu gospodarki odpadami"


Na podstawie art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przystąpieniu do:

  1. Opracowania aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym”. Obowiązek dokonania aktualizacji wynika z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018, poz. 1479). Przedmiotem aktualizacji jest wskazanie miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, do których będą kierowane transporty odpadów zatrzymane przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Planowany termin dokonania aktualizacji – I kwartał 2019 roku.
  2. Opracowania „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”, stanowiącego aktualizację „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym”. Uchwałą Nr 5648/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił przystąpić do prac legislacyjnych związanych z opracowaniem Planu. Mając na uwadze postulaty zarządzających regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych oraz stanowisko Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska uznano bowiem za zasadne rozważenie zwiększenia mocy przerobowych eksploatowanych instalacji, co wymaga podjęcia procedury aktualizacyjnej. Opracowanie wykona, na zamówienie Województwa Wielkopolskiego, Sweco Consulting sp. z o.o., ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań. Realizacja przedmiotu zamówienia przewidywana jest na IV kwartał 2019 roku.
    Wraz z przyjęciem nowego Planu utraci moc uchwała Nr XXXI/810/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym. Nadto, Sejmik Województwa Wielkopolskiego podejmie uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym.
pdf    drukuj    drukuj