INFORMACJA DOTYCZĄCA OPRACOWANIA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2016-2022 WRAZ Z PLANEM INWESTYCYJNYM


Marszałek Województwa Wielkopolskiego informuje, iż wypełniając obowiązek wynikający z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 122), Samorząd Województwa Wielkopolskiego przystąpił do opracowania dokumentu pt.: „Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym”.

Plan wykona, na zamówienie Województwa Wielkopolskiego, przedsiębiorstwo Sweco Consulting sp. z o.o. (dawniej Grontmij Polska sp. z o.o.), z siedzibą w Poznaniu, ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje następujące etapy:

Etap I – opracowanie i dostarczenie zamawiającemu analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami, w oparciu o dane aktualne na dzień 31.12.2014 r. – od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2015 r.

Etap II – przygotowanie projektu Planu oraz Prognozy oddziaływania na środowisko – do dnia 16.12.2015 r.

Etap III – Przekazanie projektu Planu do opiniowania właściwym organom wykonawczym gmin niebędących członkami związków międzygminnych, organom wykonawczym związków międzygminnych oraz w zakresie związanym z ochroną wód – właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej; opiniowanie projektu Planu wraz z Prognozą przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – do dnia 30.11.2016 r.

Etap IV – Przekazanie Ministrowi Środowiska projektu Planu oraz projektu planu inwestycyjnego, celem zaopiniowania oraz uzgodnienia; zakończenie wykonania przedmiotu umowy – do dnia 30.06.2017 r. – przyjęcie, w drodze uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym”.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 cytowanej ustawy nowelizującej, łącznie z przyjęciem „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym”, zostanie podjęta uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wykonania przedmiotowego Planu.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA STANOWISK ZGŁASZANYCH W TOKU PROCEDURY ZAPEWNIENIA UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W OPRACOWYWANIU PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2016-2022 WRAZ Z PLANEM INWESTYCYJNYM

W toku procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym”, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wpłynęły liczne stanowiska zainteresowanych podmiotów, zawierające odwołanie od projektu Planu, sprzeciw lub protest odnośnie jego treści.
Zarówno przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), jak i ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), nie przewidują możliwości złożenia odwołania, sprzeciwu lub protestu dotyczącego projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

W ramach procedury zapewnienia udziału społeczeństwa zainteresowane podmioty mogą składać uwagi i wnioski do projektu planu. Natomiast złożenie środka zaskarżenia możliwe jest wyłącznie
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, do których nie zalicza się proces tworzenia aktu normatywnego. Z tych samych względów Minister Środowiska nie posiada uprawnień o charakterze nadzorczym w stosunku do organów samorządu województwa, nie jest on bowiem organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wszelkie stanowiska (nadane z zachowaniem terminu), niezależnie od ich formy, zakwalifikowane zostały jako uwagi i wnioski składane w toku procedury zapewnienia udziału społeczeństwa.
Zgodnie z art. 55 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. – do przyjętego Planu zostanie dołączona informacja, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę zgłoszone stanowiska i w jakim zakresie zostały one uwzględnione.


pdf    drukuj    drukuj