Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie przewozów drogowych o charakterze użyteczności publicznej


Podstawowe informacje do wstępnego ogłoszenia informacyjnego

            - zgodnie z Formularzem standardowym 1:

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Województwo Wielkopolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 34

Osoba do kontaktów: Magdalena Szurek

tel.: + 48 61 626 70 15

e-mail: magdalena.szurek@umww.pl

faks: 61 626 70 01

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.umww.pl

1.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

1.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

1.4) Udzielenia zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających:

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu instytucji zamawiających: Nie

Sekcja II.B: Przedmiot zamówienia (dostawy lub usługi)

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiającą:

Świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich.

II.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Kategoria usług: nr 2: Usługi transportu lądowego

II.3) Informacje na temat umowy ramowej

Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: Nie

II.4) Krótki opis rodzaju oraz wartość dostaw lub usług

Przedmiotem zamówienia są wojewódzkie przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych na następujących liniach:

 1. Sompolno - Konin - Turek
 2. Międzychód - Poznań
 3. Piła - Czarnków - Wronki
 4. Czarnków - Oborniki
 5. Chodzież - Czarnkówa.
 6. Międzychód - Wronki
 7. Nowy Tomyśl - Pniewy - Wronki
 8. Gostyń - Śrem
 9. Sompolno - Koło - Turek
 10. Jarocin - Turek
 11. Turek - Września
 12. Kalisz - Konin
 13. Gniezno - Wągrowiec - Rogoźno
 14. Pobiedziska - Skoki
 15. Kalisz - Pleszew
 16. Kościan - Wolsztyn
 17. Grodzisk - Kościan
 18. Gostyń - Kościan
 19. Kalisz - Turek
 20. Września - Środa Wlkp.
 21. Gostyń - Jarocin
 22. Jarocin -Śrem
 23. Grodzisk - Nowy Tomyśl
 24. Śrem - Czempin
 25. Gostyń - Leszno

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(tj. Dz. U. z 2016 poz. 1867) zamówienie zastanie udzielone w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

II.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60112000

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie

II.8) Informacje dodatkowe

Planowana data rozpoczęcia procedury przetargowej – 06.11.2017

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

zamówienie dotyczy projektu / programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

pdf    drukuj    drukuj