Infrastruktura


Solidne fundamenty pod wszystkie inwestycje
Wielkopolska na tle pozostałych regionów kraju może pochwalić się dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Na szczególną uwagę zasługuje dobre zaopatrzenie województwa w energię, rozbudowana sieć drogowa i kolejowa i doskonale zorganizowany transport lotniczy.

Na infrastrukturę regionu składa się wiele czynników. To m.in. sieć drogowa i kolejowa, ale także możliwości transportu wodnego i lotniczego. Istotny jest także model zaopatrywania terenu w energię elektryczną, gaz i ropę. Dobra infrastruktura jest podstawą pod wszelkie inwestycje. Tych w Wielkopolsce jest wiele. Oznacza to, że infrastruktura spełnia wymagania przedsiębiorców. Władze województwa, jak i sami mieszkańcy, widzą jednak konieczność dalszego poszerzania infrastrukturalnego zaplecza. Stąd np. liczne roboty drogowe czy konieczność rozszerzania działalności przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Kleczewie (Konin). Bliższa integracja z Unią Europejską wymusza także inwestycje w transport kolejowy oraz komunikację lotniczą. Bez stałego rozwoju infrastruktury województwa nie byłoby możliwe pełne otwarcie się regionu na inwestorów i turystów z całego świata.

 

Infrastruktura drogowa
infrastruktura obwodnica m. Murowana GoślinaNajważniejsze drogi krajowe w województwie to m.in.: autostrada A2 prowadząca z Berlina przez całą Polskę aż do Mińska, droga ekspresowa S5 (Grudziądz – Bydgoszcz – Poznań – Wrocław) czy droga ekspresowa S11 (Kołobrzeg – Koszalin – Piłą – Poznań - Ostrów Wlkp. –Tarnowskie Góry), która łączy Poznań ze Śląskiem i wybrzeżem Bałtyku. Niestety ponad 20 proc. długości dróg krajowych na terenie województwa nie odpowiada wymaganej klasie technicznej, w tym szczególnie na odcinkach przebiegających przez miejscowości. Stąd pilna potrzeba wybudowania obwodnic na drogach krajowych i wojewódzkich.  Na terenie województwa w ostatnich latach wykonano obwodnice Murowanej Gośliny, Śremu, Śmigla, Wolsztyna, Orzeszkowa, Gniezna, Ślesina, Nowego Tomyśla i Wągrowca, oraz obwodnicę wschodnią miasta Poznania w ciągu drogi ekspresowej S5, i dwa odcinki zachodniej obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi  ekspresowej S11. Długość dróg krajowych wynosi łącznie 1674 km a długość dróg wojewódzkich przekracza 2,5 tysiąca kilometrów.

infrastruktura Poznań Zakrzewo

Na drogach wojewódzkich zarejestrowano w 2010 wzrost ruchu o około 23% w porównaniu z rokiem 2005. Na drogach krajowych wzrost ruchu w tym okresie był zbliżony i wynosił 22%. Proces ten ma bezpośredni związek ze wzrostem znaczenia tych dróg dla transportu krajowego i międzynarodowego. Ponadto Wielkopolska posiada najwyższy wskaźnik określający liczbę samochodów osobowych przypadających na 1 tys. mieszkańców, który  dla naszego regionu wynosi 510, natomiast dla kraju 451.

Wieloletnie niedoinwestowanie systemu transportowego, lub wręcz czynione jego kosztem oszczędności, doprowadziło do sytuacji, w której jedynie skierowanie ogromnych środków finansowych w krótkim czasie może doprowadzić sieć drogową do stanu zgodnego z potrzebami i oczekiwaniami społeczeństwa. W tej chwili dominują prace remontowo-modernizacyjne, a stale wzrastająca liczba pojazdów i zły stan techniczny dróg powodują obniżenie płynności ruchu.

Energia i gaz
Wielkopolska jest dobrze zabezpieczona w energię elektryczną. Krajowy system sieci przesyłowej na terenie województwa tworzą linie 400, 220 i 110 kV oraz rozbudowany system stacji elektroenergetycznych i głównych punktów zasilania. Głównym dostawcą energii dla Wielkopolski jest Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK S.A.), który posiada około 8% mocy zainstalowanej w elektrowniach zawodowych w kraju. Jest też drugim co do wielkości krajowym producentem energii otrzymywanej z węgla brunatnego. Ponadto dużą rolę odgrywa Dalkia Poznań ZEC (dawniej Zespół Elektrociepłowni Poznańskich S.A.) – elektrociepłownie Karolin i Garbary w Poznaniu oraz elektrociepłownia Kalisz–Piwonice, a także Energetyka Poznańska Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o.o., która dysponuje pięcioma elektrowniami wodnymi na rzece Gwdzie. W związku z zaleceniami UE o wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, pojawiło się dążenie do wzrostu udziału energetyki wiatrowej w produkcji energii elektrycznej dla Wielkopolski. Władze regionu stawiają także na rozwój energetyki geotermalnej. Dotychczasowe badania wykazały, że najbardziej perspektywicznymi i realnymi do pozyskania źródłami energii geotermalnej są dolno jurajskie i dolnokredowe zbiorniki sedymentacyjne. których wody charakteryzują się temperatura od 200C do 1200C. Przez obszar województwa wielkopolskiego przebiegają najważniejsze międzynarodowe gazociągi tranzytowe oraz magistralne o znaczeniu krajowym. Gazociąg „Jamał” obecnie łączy Rosję z Europą Zachodnią, w planach pozostaje budowa jego drugiej, równoległej nitki. Wtedy gazociąg jamajski zagwarantuje obsługę gazową północnej i środkowej części województwa wielkopolskiego. Jednak obecne zabezpieczenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w gaz pokrywane jest w głównej mierze z miejscowych zasobów gazu występujących w południowej i środkowej części Wielkopolski. Zasoby te stanowią około 30% zasobów kraju. Położenie Wielkopolski w obrębie dużego basenu roponośnego oraz prowadzone badania geologiczne potwierdzają również możliwość występowania znacznych złóż gazu, a także ropy naftowej w południowo-wschodniej części Wielkopolski.

pdf    drukuj    drukuj