Plan Pracy


PORZĄDEK OBRAD

XXIX SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

27 marca 2017 r. /godz.1200/

 

 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarzy obrad.
 4. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę Nr XXV/702/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017.
 5. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne.
 6. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: oceny sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2016 roku.
 7. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku.
 8. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę Nr VI/86/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla sportu.
 9. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: przekształcenia Gimnazjum Specjalnego działającego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej w Szkołę Podstawową Specjalną działającą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej.
 10. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: utworzenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.
 11. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: utworzenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.
 12. Podjecie uchwały SWW w sprawie: utworzenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie.
 13. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: utworzenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.
 14. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: utworzenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile.
 15. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Zbąszyń, na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
 16. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu, na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
 17. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Powidz, na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
 18. Podjecie uchwały SWW w sprawie: likwidacji aglomeracji Doruchów.
 19. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: likwidacji aglomeracji Kraszewice.
 20. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
 21. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę w sprawie: utworzenia Żerkowsko – Czeszewskiego Parku Krajobrazowego.
 22. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
 23. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: ustalenia treści „Listu intencyjnego o współpracy Województwa Wielkopolskiego (Rzeczpospolita Polska) i Czernihowskiej Obwodowej Administracji Państwowej (Ukraina)”.
 24. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2017 roku oraz rejonizacji tych upraw.
 25. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: powierzenia przez Województwo Wielkopolskie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego.
 26. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.
 27. Podjecie uchwały SWW zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.
 28. Podjecie uchwały SWW w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie.
 29. Informacja nt. współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w 2016 roku.
 30. Plan współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w 2017 roku.
 31. Raport z wykonania w roku 2016 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019.
 32. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku.
 33. Interpelacje i zapytania radnych.
 34. Zamknięcie posiedzenia.

20 marca 2017 r.

pdf    drukuj    drukuj