Aktualności Sejmiku i Urzędu


Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu, które pomoże zapoznać się z podstawowymi zasadami skutecznego ubiegania się o zamówienia dla armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce oraz dla organizacji międzynarodowych. Organizatorzy:Ministerstwo RozwojuUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Szkoleniowcy:Poland – U.S. OperationsPolityka Insight Cel szkolenia: uzyskanie informacji na temat najczęstszych kategorii towarów i usług zamawianych przez amerykańskie bazy wojskowe; wyjaśnienie procedury zamówień publicznych obowiązujących dla armii amerykańskiej; przedstawienie korzyści ze współpracy z organizacjami międzynarodowymi na podstawie raportu pt. więcej
 
Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną prace nad powstaniem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji zostały wstrzymane w marcu br. do odwołania. W związku z utrzymującym się zagrożeniem nie jesteśmy w stanie w najbliższym czasie ich wznowić. Zdecydowaliśmy więc o zakończeniu rozpoczętych przygotowań i ponownym przeprowadzeniu pełnej rekrutacji w późniejszym, bezpiecznym terminie. Ze względów formalnych i organizacyjnych, jak również stworzenia zainteresowanej młodzieży równych szans w kolejnych wyborach, nie będziemy bazować na dotychczasowych zgłoszeniach więcej
 
Podczas sesji sejmiku, która odbyła się 28 września, radni jednogłośnie przyjęli stanowisko sejmiku „w sprawie wolnej Białorusi”. Wyrazili w nim poparcie dla białoruskiego społeczeństwa, domagającego się wolnych i uczciwych wyborów. W dokumencie wskazali m.in. na wspólnotę takich europejskich wartości, jak godność, wolność, równość, solidarność, rządy prawa i prawa obywatelskie, jednocześnie wyrażając poparcie dla wielkopolskich inicjatyw mających na celu realne wsparcie dla wschodnich sąsiadów.Wrześniowa sesja była też okazją do przyjęcia informacji więcej
 
Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego zaprasza firmy z Wielkopolski do udziału w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2020. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Celem Konkursu jest promocja regionalnych przedsiębiorstw stosujących innowacyjne rozwiązania. Nagroda przyznawana jest corocznie w formie finansowej i stanowi wyróżnienie dla przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim, które stworzyły nowatorskie rozwiązania (produkty / usługi / technologie) oraz wdrożyły je w praktyce. więcej
 
Zapraszamy Szkoły Ponadpodstawowe do przystąpienia do inicjatywy pod nazwą „Szkoła Wodorowa”. Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizuje zadania, które mają na celu rozwój alternatywnych źródeł energii i sposobów ich wykorzystania w budowie ekologicznie przyjaznych społeczeństw. Jednym z tych działań jest projekt pod nazwą „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru”. Projekt ten zakłada realizację inicjatywy pod nazwą „Szkoła Wodorowa”. Szkoły, które przystąpią do więcej
 
Uchwałą nr 2744/2020 z dnia 24 września 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozstrzygnął konkurs dotyczący naboru do Programu „Kultura w drodze”, tym samy zatwierdzono wykaz osób, które same lub we współpracy z innymi osobami będą uczestniczyć w Programie „Kultura w drodze”, którego celem jest stworzenie nowego modelu współpracy pomiędzy twórcami i animatorami kultury a samorządem Województwa Wielkopolskiego poprzez współtworzenie wydarzeń i treści kulturowych oraz ich popularyzację w ramach portalu „Kulturaupodstaw.pl”więcej
 
Przed nami finałowy weekend tegorocznego wydarzenia - Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Już dziś zapraszamy do oglądania transmisji na żywo na atenie telewizji WTK podczas DOFE. Bądź z nami i poznaj bliżej unijne projekty, które zmieniły Wielkopolskę! 25.09., piątek, ok. godz. 9.00. - Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu – rozmowa z Marszałkiem, Markiem Woźniakiem 25.09., piątek, ok. godz. 10.30. - Pracownia Ekonomii Społecznej Ładne Rzeczy w Poznaniu 25.09., piątek, ok. godz. 12.00. - więcej
 
Analiza wykonania budżetu województwa w I półroczu 2020 roku, kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w tym okresie oraz przebieg wykonania planów finansowych w samorządowych jednostkach – to główne kwestie, o których rozmawiali radni podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Budżetowej, która w trybie zdalnym odbyła się 18 września. – Do końca sierpnia obowiązywały tarcze antykryzysowe i dopiero za dwa miesiące, w listopadzie, będzie wiadomo, jaka jest sytuacja firm, czy wzrośnie bezrobocie itp. więcej
 
Przedstawienie i omówienie działalności Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu w zakresie instrumentów finansowego wsparcia oferowanych przedsiębiorcom zdominowała wrześniowe (prowadzone w trybie zdalnym) posiedzenie sejmikowej Komisji Gospodarki. Jak wyjaśniał prezes WARP Krzysztof Urbaniak, rekordowym zainteresowaniem firm cieszyły się granty na kapitał obrotowy, tj. pula ponad 94 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014+. 24 sierpnia o godz. 9.00 ogłoszono elektroniczny nabór wniosków: należało kliknąć w specjalny link, więcej
 
Czekamy teraz wszyscy, jak zachowa się gospodarka bez wspomagania różnymi programami i tarczami osłonowymi – mówiła skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska podczas wrześniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rewizyjnej. 17 września jej członkowie rozpatrywali informacje o przebiegu wykonania budżetu województwa, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 roku.Dyskusję zdominowała tematyka wpływu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa na kondycję budżetu regionu. Mówiono m.in. o poziomach spadku wpływów z więcej
 
Zapraszamy na bezpłatną konferencję pn.: “Wielkopolska – kierunek wodór” Termin: 29 września w godz. 9.00– 13.00. Formuła: ONLINE Organizator: Samorząd Województwa Wielkopolskiego Na konferencji firmy dowiedzą się jakie mają szanse na rozwój biznesu w łańcuchu dostaw i wartości gospodarki wodorowej. Podczas kryzysu firmy tak samo napotykają na trudności, jak i znajdują nowe obszary swej działalności. Startupy jak i działające już firmy znajdując swoją niszę zwiększają szanse na sukces biznesowy. Czy warto ryzykować? Odpowiedzieć sobie musi więcej
 
Już ponad miliard złotych został wypłacony beneficjentom programów korzystających ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będących w dyspozycji samorządu województwa w obecnej perspektywie finansowej UE. Dzięki temu wsparciem mogło zostać objętych ponad ćwierć miliona Wielkopolan. Informację na temat stanu wdrażania działań WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanych z EFS przekazała radnym Sylwia Wójcik, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWW. Wysłuchali jej członkowie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej na posiedzeniu, które więcej
 
16 września podczas odbywającego się w trybie zdalnym posiedzenia sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego radni zapoznali się m.in. z informacją o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w Wielkopolsce w 2019 roku. Sprawozdanie na ten temat zaprezentowała członkom komisji nowa dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Jadwiga Kuczma-Napierała. Dane sanitarne (ilość zakażeń w szpitalach, choroby dzieci, higiena żywności, komunalna i radiacyjna) za ubiegły rok nie budzą wątpliwości, mieszczą się w więcej
 
Podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które w trybie zdalnym odbyło się 16 września, radni pozytywnie zaopiniowali m.in. projekt uchwały w sprawie przekazania z budżetu województwa do samorządów lokalnych puli pieniędzy na realizację projektów sołeckich zgłoszonych w ramach 8. edycji samorządowego programu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Jak poinformowała dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Monika Paczyńska, do konkursu można było zgłosić małe projekty (warte od 2,5 więcej
 
Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 oraz Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – ze sprawozdaniem dotyczącym realizacji tych dwóch projektów zapoznali się radni z sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki podczas posiedzenia 15 września. Informację o tych przedsięwzięciach samorządu województwa, finansowanych z WRPO 2014+, przedstawiła Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW.Opisywany wielokrotnie pierwszy z projektów, jak podkreślił przewodniczący komisji Filip Kaczmarek, wyjątkowo „wstrzelił się” w potrzeby regionalnej oświaty związane z więcej
 
Debata o kosztach i funkcjonowaniu prowadzonego przez samorząd województwa portalu kulturaupodstaw.pl zdominowała wrześniowe (odbywające się w trybie zdalnym) posiedzenie sejmikowej Komisji Kultury. Przyczynkiem do dyskusji na ten temat był wniosek o zmiany w wieloletniej prognozie finansowej regionu, które umożliwiałyby funkcjonowanie portalu przez kolejne dwa lata, do 31 grudnia 2022 roku. Jak wyjaśniali przedstawiciele Departamentu Kultury UMWW, na stronę internetową, na której publikowane są teksty o tematyce kulturalnej, fotoreportaże, relacje filmowe, więcej
 
„Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym” był przedmiotem wrześniowych obrad sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku w sprawie przyjęcia tego dokumentu.Jak podkreślił członek zarządu województwa Jacek Bogusławski, Wielkopolska jest pierwszym polskim regionem, który przygotował tak dużą aktualizację planu systematyzującego gospodarkę odpadami w województwie. Podczas dyskusji podkreślano, że nowy dokument m.in. zwiększa dopuszczalne moce przerobowe podmiotów zajmujących więcej
 
Informacja dotycząca realizacji zadań w sporcie wyczynowym i powszechnym oraz w sporcie osób z niepełnosprawnościami w pierwszym półroczu 2020 roku zdominowała wrześniowe (prowadzone w trybie zdalnym) posiedzenie sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Jak poinformował dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki w UMWW Tomasz Wiktor, kluczowe dla finansowania sportu w regionie okazały się umowy wieloletnie. W okresie od połowy marca do końca sierpnia odwołano w naszym regionie (podobnie jak w Polsce, więcej
 
Z informacją o realizacji zadań na drogach wojewódzkich w pierwszej połowie 2020 roku zapoznali się radni podczas wrześniowych (zdalnych) obrad sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Paweł Katarzyński wymienił kilka zadań, prowadzonych obecnie przez drogowców. To m.in. budowa obwodnicy Wronek, modernizacja drogi nr 306 między Stęszewem a Dymaczewem Nowym, przygotowania do budowy nowego mostu przez Wartę w Rogalinku, modernizacja trasy wojewódzkiej nr więcej
 
Głównie kwestiami budżetowymi zajęli się radni z sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej na posiedzeniu, które w trybie zdalnym odbyło się 14 września.Zaprezentowane przez skarbnik województwa Elżbietę Kuzdro-Lubińską podsumowanie I półrocza w wojewódzkich finansach było okazją do dyskusji o wpływie gospodarczych skutków pandemii na sytuację ekonomiczną regionu i stan budżetu. Z analiz wynika, że wielkopolska gospodarka, ze względu na jej charakterystykę, jest nieco bardziej niż średnio cały kraj więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 201 Następny »