Gospodarka


Charakterystyka gospodarki regionalnej województwa wielkopolskiego

autostrada a2Województwo wielkopolskie jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo województw w Polsce. Charakteryzuje się wysoką koncentracją zaangażowanego kapitału zagranicznego w regionie oraz wysokimi nakładami inwestycyjnymi na 1 mieszkańca. Sytuacja gospodarcza regionu stanowi konsekwencję równomiernego rozwoju przy znacznym stopniu uprzemysłowienia oraz wysokim poziomie technologicznym. Czynnikami sprzyjającymi szybkiemu rozwojowi gospodarczemu pozostają wysoki potencjał lokalnego kapitału ludzkiego, jak również dobre połączenia komunikacyjne, rozbudowane otoczenie biznesu oraz tradycje kultury przemysłowej i handlowej.

W województwie wielkopolskim w rejestrze REGON zarejestrowanych było w dniu 31.12. 2016 r. 414 798 podmiotów gospodarki narodowej, bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie. W porównaniu z analogicznym okresem w 2015 r. ich liczba zwiększyła się o 4933 podmioty (1,7%). Wiodącą grupę podmiotów gospodarki narodowej stanowią nadal osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76%). Blisko 12% stanowią spółki handlowe (49 251), natomiast 6,5% spółki cywilne. Pozostałe podmioty gospodarki narodowej to spółdzielnie, fundacje i przedsiębiorstwa państwowe. Liczba zatrudnionych w podmiotach gospodarki narodowej wynosi 698 400 osób (43,1% w przetwórstwie przemysłowym, 30,7% w handlu i usługach związanych z naprawami pojazdów samochodowych, 6,4% w transporcie i gospodarce magazynowej oraz 5,0% w budownictwie). Województwo wielkopolskie odznacza się znacznym udziałem w produkcji krajowej w wielu rodzajach przemysłu m.in. 28% produkcji napojów, 23% produkcji wyrobów tekstylnych, 22% produkcji urządzeń elektrycznych i in. Wielkopolska to także liczący się producent mebli, odzieży i artykułów spożywczych.

Obszarami wykazującymi największy potencjał dla wzrostu konkurencyjności Wielkopolski na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2013-2014 w ramach identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu pozostają:

  1. Produkcja biosurowców i żywności, wynika z naszej silnej pozycji na rynku, ale też dobrej jakości surowców, stosowania nowoczesnych metod i technologii, skutecznej sprzedaży i dystrybucji czy właściwego zagospodarowania odpadów.
  2. Wnętrza przyszłości, oparte o branżę meblarską, wyposażenia wnętrz oraz projektowanie i wzornictwo przemysłowe.
  3. Przemysł jutra, skoncentrowany na produkcji i naprawie maszyn, przemyśle motoryzacyjnym, branży lotniczej i pojazdach szynowych.
  4. Wyspecjalizowane procesy logistyczne (logistyka, transport i gospodarka magazynowa, wynikają z dobrej lokalizacji regionu, zwiększającej jego atrakcyjność inwestycyjną).
  5. Rozwój oparty na ICT, związany z potencjałem w produkcji komputerów i elektroniki, technologiach informacyjno-komunikacyjnych i zautomatyzowanych systemach dla biznesu.
  6. Nowoczesne technologie medyczne, ze względu na powolne starzenie się społeczeństwa i coraz częstsze występowanie chorób cywilizacyjnych.

Obszary powyższe stanowią doskonałą płaszczyznę do kolejnych inwestycji w regionie.


Inwestycje zagraniczne w Wielkopolsce

fabryka volkswagenW gospodarczym krajobrazie regionu obecne są znane światowe i europejskie firmy. W 2016 roku funkcjonowały w regionie 7364 spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego. Pod względem liczby podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego region plasuje się na trzecim miejscu w kraju po województwach: mazowieckim i śląskim. Ze względu na rodzaj działalności gospodarczej najliczniejszą grupę tworzyły jednostki z sekcji: handel, naprawa pojazdów samochodowych, przetwórstwo przemysłowe, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, budownictwo oraz obsługa rynku nieruchomości.

W Wielkopolsce zainwestował między innymi kapitał niemiecki, francuski, amerykański, japoński, irlandzki, angielski oraz koreański. Wśród nich: Volkswagen AG, Bridgestone Poznań Sp. z o.o., Centrum kompetencyjne Open Text, Hempel, EDP Renewables, GlaxoSmithKline, Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o., Joskin Polska, Telcordia Arvato Services Polska, Centrum Usług Księgowych MAN, Centrum Innowacji Microsoft, Centrum Usług Finansowych Carlsberg, Exide Technologies, Honda, Franklin Templeton Investments, Nestle.

Województwo wielkopolskie zaliczane jest do grona wiodących regionów o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej w Polsce. Mocnymi stronami regionu w tym kontekście pozostają wielkość i jakość zasobów rynku pracy, chłonność rynku, dostępność transportowa, rozwinięta infrastruktura gospodarcza oraz ogólny poziom rozwoju gospodarki.


Eksport i import

Najistotniejszymi krajami odbierającymi eksport województwa są kraje Unii Europejskiej, przy czym warto zwrócić uwagę na wzrost znaczenia nowych krajów członkowskich UE. Najpoważniejszymi odbiorcami towarów eksportowanych przez wielkopolskie firmy pozostawały w 2015 r.: Niemcy (11,8% w skali kraju), Francja (12,5%), Holandia (12,7%), Wielka Brytania (9,7%) oraz Szwecja (14,0%). Oferta eksportowa Wielkopolski została oceniona jako konkurencyjna - produkty sprzedawane przez firmy zlokalizowane w województwie z powodzeniem konkurują na rynkach zagranicznych. Zdolność do konkurowania nie wydaje się być wynikiem chwilowego wzrostu zapotrzebowania czy poprawy koniunktury, lecz ma charakter trwały. Wartość eksportu województwa wielkopolskiego wyniosła w 2015 r. 76,1 mld PLN (10,13% udziału w eksporcie ogólnokrajowym). Dla porównania w 2013 r. – 68,25 mld PLN.

fabryka beiersdorfImport firm z województwa wielkopolskiego w 2015 r. wyniósł 71,72 mld PLN (9,68% polskiego importu). W 2013 r. wartość importu zamknęła się kwotą 61,72 mld PLN. Wiodącymi krajami pochodzenia pozostają – Republika Czeska, Niemcy, Wielka Brytania oraz Belgia. Identyfikacja kluczowych eksporterów dokonana w oparciu o dane Centrum Analitycznego Administracji Celnej pozwoliła na wskazanie 150 podmiotów z terenu województwa wielkopolskiego zaliczanych do grupy wiodących eksporterów w regionie. Zdecydowanie największa liczba firm-eksporterów prowadzi swoją działalność na terenie miasta Poznania oraz powiatów subregionu poznańskiego. Istotne znaczenie odgrywa bliskość do poszczególnych węzłów autostrady A2, która ułatwia transport towarów drogą lądową do głównych odbiorców eksportu w Europie Zachodniej.

Do wiodących grup towarów eksportowych należą wyroby branży maszynowej (motoryzacyjnej), meble, artykuły z drewna i pochodne, artykuły spożywcze oraz produkty chemiczne. Najpoważniejszym dostawcą importu do województwa wielkopolskiego pozostają kraje członkowskie Unii Europejskiej. Firmy z województwa importują przede wszystkim z Niemiec (blisko 1/3 całego importu). Pozostali ważni partnerzy w imporcie to: Czechy, Włochy, Chiny, Francja, Belgia, Wielka Brytania, Niderlandy, Szwecja oraz Hiszpania. Najważniejsze wśród importowanych produktów to: pojazdy samochodowe, części oraz akcesoria do pojazdów samochodowych i ich silników, leki i wyroby farmaceutyczne, tworzywa sztuczne w formach podstawowych, płyty, arkusze, rury i kształtowniki z tworzyw sztucznych, żeliwo, stal i żelazostopy, sprzęt oświetleniowy i lampy elektryczne, wyroby metalowe, papier i tektura oraz aluminium i wyroby z aluminium.
 

Specjalne Strefy Ekonomiczne oraz ośrodki wsparcia biznesu

Każdego roku najwięcej środków na inwestycje trafia do sektora przemysłowego. Silną pozycję ma również produkcja pojazdów mechanicznych, maszyn, aparatury elektrycznej oraz mebli. Dla pełnego wykorzystania potencjału regionu, samorządy lokalne stworzyły strefy ekonomiczne i parki inwestycyjne, w których inwestorzy znajdują doskonałe zaplecze logistyczno-techniczne dla swojej działalności, a także otrzymują ulgi podatkowe.

Wszystkie wielkopolskie miasta tworzą doskonałe warunki pod inwestycje. Na terenie Śremskiego Parku Inwestycyjnego, obok rozwiniętej infrastruktury, firmom oferowane są także bardzo korzystne rozwiązania z zakresu polityki finansowej. Samorząd obniżył stawki podatków lokalnych oraz wprowadził pięcioletnie zwolnienie z podatku od nieruchomości. Śrem oferuje inwestorom również atrakcyjne tereny dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Tak ważne w biznesie zaufanie buduje także prowadząc od lat stabilną politykę cenową w zakresie usług komunalnych.

Grodziska Strefa Przemysłowa to przede wszystkim idealne miejsce dla lokalizacji inwestycji w zakresie przetwórstwa spożywczego. Położenie strefy w sąsiedztwie drogi krajowej Poznań-Zielona Góra oraz w bezpośredniej bliskości miasta (możliwe jest korzystanie z rozbudowanej infrastruktury Grodziska Wielkopolskiego) zwiększa atrakcyjność tego terenu. Widocznym efektem działania GSP i jej szybkiego rozwoju jest powstanie nowej dzielnicy miasta, mającej przemysłowo-składowy, handlowyi promocyjny charakter.

nowoczesne technologie wac aeroIstotną rolę we wspieraniu inicjatyw gospodarczych w regionie odgrywają także ośrodki innowacji i inkubatory przedsiębiorczości, których sieć w województwie wielkopolskim obejmuje 14 jednostek (centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz parki naukowo-technologiczne).

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) zostały utworzone przede wszystkim, aby przyspieszyć rozwój gospodarczy regionów, zagospodarować majątek poprzemysłowy i infrastrukturę, utworzyć nowe miejsca pracy, przyciągnąć do Polski inwestorów zagranicznych. SSE stanowią instrument rozwoju regionalnego, a ich rozwój odbywa się w ścisłej współpracy z zarządami województw oraz zarządzającymi strefami. Na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonują natomiast podstrefy pięciu Specjalnych Stref Ekonomicznych: Kamiennogórskiej SSE (Ostrów Wielkopolski), Kostrzyńsko – Słubickiej SSE (Buk, Chodzież, Gniezno, Kwilcz, Nowy Tomyśl, Poznań, Przemęt, Stęszew, Swarzędz, Śmigiel, Wągrowiec, Wronki), Łódzkiej SSE (Kalisz, Koło, Nowe Skalmierzyce, Ostrzeszów, Przykona, Turek), Pomorskiej (Czarnków, Piła) oraz Wałbrzyskiej SSE „Invest Park" (Jarocin, Kalisz, Kościan, Krotoszyn, Książ Wielkopolski, Leszno, Rawicz, Śrem, Września). Podstrefy Specjalnych Stref Ekonomicznych w Wielkopolsce zajmują łącznie powierzchnię ponad 1087 ha, w tym 660 ha powierzchni zagospodarowanej. Liczba łączna miejsc pracy w wielkopolskich podstrefach SSE wynosi 20 332 (stan: 31.03.2016 r.). Wiodące branże to: AGD, ceramiczna, drzewna, farmaceutyczna, kosmetyczna, medyczna, metalowa, motoryzacyjna, opakowań z tworzyw sztucznych, papiernicza, poligraficzna, produkcji okien i drzwi z PCV, produkcji szyb samochodowych oraz autobusowych, usług transportu i logistyki, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.


pdf    drukuj    drukuj