Biuro Geodety Województwa


Realizuje w szczególności zadania Marszałka Województwa Wielkopolskiego z zakresu geodezji i kartografii oraz zadania dotyczące infrastruktury informacji przestrzennej.

Do podstawowych obowiązków biura należą w szczególności zadania, wynikające z:

 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, powierzone marszałkowi województwa, jako organowi administracji geodezyjnej i kartograficznej, do których należy między innymi:
  a) prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu,
  b) wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa,
  c) tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 – 1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000,
  d) analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo – rolnych,
  e) monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
  f) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w części dotyczącej obszaru województwa,
  g) sporządzanie wojewódzkich zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
 2. Ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, powierzone samorządowi województwa, do których należy w szczególności koordynacja prac scaleniowo – wymiennych na terenie województwa,
 3. Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, realizującej zapisy dyrektywy INSPIRE w zakresie budowy i wdrażania infrastruktury informacji przestrzennej,
 4. Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego dotyczące działania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego, poprzez tworzenie i rozwój infrastruktury informacji przestrzennej, w tym przygotowanie, budowę, wdrożenie, administrowanie i utrzymanie oraz rozwój SIPWW – Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego, do których należy między innymi:
  a) koordynowanie działań oraz współpraca na rzecz SIPWW z Departamentami Urzędu, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, powiatami, gminami, urzędami administracji rządowej oraz innymi podmiotami,
  b) nadzór nad wdrażaniem instrumentów i systemów do zarządzania przestrzenią i informacją o przestrzeni województwa.

W strukturze organizacyjnej Biura Geodety Województwa funkcjonują :
- Oddział Geodezji i Koordynacji prac urządzeniowo – rolnych
- Oddział Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Oddział Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego.

Siedziba Biura Geodety Województwa :
ul. Kościuszki 95
61-716 Poznań
sekretariat – I p. pok. 102
tel: 61 626 72 00
fax: 61 626 72 01
e-mail: bgw.sekretariat@umww.pl

Dyrektor Biura – Geodeta Województwa Wielkopolskiego
Hanna Mierzwiak
e-mail: hanna.mierzwiak@umww.pl

Oddział Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK)
p.o. Kierownik WODGiK: Urszula Powroźnik
tel: 61 626 72 07
e-mail: urszula.powroznik@umww.pl

Udostępnianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
ul. Kościuszki 95
61-716 Poznań
w godzinach 8:00 – 14:30
tel: 61 626 72 05; 61 626 72 06
e-mail: sprzedaz.wodgik@umww.pl

Oddział System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego /SIPWW/
tel: 61 626 72 13
e-mail: sip@umww.pl

 

Struktura organizacyjna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

pdf    drukuj    drukuj