Projekt C-Track50


Putting regions on track for carbon neutrality by 2050

Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050

 

Ctrack50Logo Transparent 288x100

1 marca 2018 roku Województwo Wielkopolskie przystąpiło w charakterze Partnera do projektu o akronimie C-Track 50, w ramach Programu Horyzont 2020 (H2020). W skład całego konsorcjum wchodzi 13 partnerów, w większości agencji energetycznych, pochodzących z Grecji, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Chorwacji, Polski (UMWW), Węgier, Łotwy, Rumunii, Austrii i Belgii. Koordynatorem projektu jest Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach, Grecja.

Projekt C-Track 50 ma na celu wsparcie władz krajowych w zrewidowaniu priorytetów polityki energetycznej w kierunku osiągnięcia możliwej neutralności w emisji dwutlenku węgla do roku 2050, jak również promować wielopoziomowe zarządzanie w celu umożliwienia władzom lokalnym rozwijania, finansowania i realizowania ambitnych planów działań na rzecz zrównoważonej energii (odpowiednikiem są plany gospodarki niskoemisyjnej w Polsce), a także działań na rzecz klimatu z celem osiągnięcia neutralność emisji dwutlenku węgla do roku 2050.

W celu osiągnięcia neutralności węglowej, projekt C-Track 50 skupia się na poziomie lokalnym i regionalnym, ponieważ często władze publiczne nie posiadają technicznego know-how i zasobów, aby opracować długofalowe działania w zakresie ochrony klimatu i energii. Właśnie dlatego projekt C-Track 50 dąży do mobilizacji i ukierunkowania władz samorządowych w określaniu długoterminowych priorytetów polityki energetycznej i wspierania ich w opracowywaniu, finansowaniu i wdrażaniu ambitnych zintegrowanych planów działania w zakresie zrównoważonej energii i polityki klimatycznej.

Projekt ma również zapewnić synergię z inicjatywami europejskimi, takimi jak Porozumienie Burmistrzów (CoM) i Inteligentne Miasta i Społeczności (ang. Smart Cities & Communities). Przystąpienie do inicjatywy CoM nie jest jednak warunkiem koniecznym przy realizacji projektu. W ramach projektu planowany jest przegląd procesów planowania energetycznego w regionach (krajach) w nim uczestniczących, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk wraz ze wzajemnym uczeniem się, a także zrewidowanie lub wyznaczenie regionalnych priorytetów energetycznych do roku 2050. W przypadku Wielkopolski uaktualniony zostanie również poradnik „Wielkopolski Regionalny Plan działań na Rzecz Zrównoważonej Energii w zakresie źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej” stanowiący informację dla burmistrzów i wójtów z Wielkopolski zamierzających przystąpić do inicjatywy CoM. Ponadto, 10 chętnych wielkopolskich gmin otrzyma wsparcie merytoryczne przy zweryfikowaniu lub opracowaniu ich planów gospodarki niskoemisyjnej z perspektywą do roku 2050, jak również poszukiwaniu źródła finansowania zawartych w nich inwestycji.

Do udziału w wybranych warsztatach projektowych zostanie także zaproszony przedstawiciel z Ministerstwa Energii, mając na uwadze zamierzenia wypracowania rekomendacji dla władz krajowych w zakresie priorytetów energetycznych do roku 2050. Rolą Ministerstwa będzie również wsparcie poprzez doradztwo wielopoziomowego zarządzania w odniesieniu do planowania i wdrażania projektów energetycznych, jak i współpraca z władzami regionalnymi przy promocji projektu i wypracowywaniu rekomendacji odnośnie priorytetów energetycznych dla Polski do roku 2050.

Projekt odnosi się do celów wyznaczonych w „Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku” (cel strategiczny 3. „Lepsze zarządzanie energią” wraz z celami operacyjnymi: 3.1. Optymalizacja gospodarowania energią, 3.2. Rozwój produkcji i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii oraz 3.3. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego regionu). Zakłada się wypracowanie rekomendacji w tych tematach.

Więcej informacji: www.fedarene.org/projects/c-track-50

 

 


pdf    drukuj    drukuj