Projekt SinCE-AFC


SinCE AFC banner

 

Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain

Zwiększenie przedsiębiorczości MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym

SinCE AFC Interreg Europe

Gospodarka o obiegu zamkniętym to nowe podejście modeli rozwoju gospodarczego. Zapewnia potencjał wykorzystania własnych odpadów jako wkładu zasobów do łańcucha produkcyjnego innych, oferując tym samym dłuższy cykl życia produktów i bardziej przyjazne dla środowiska podejście biznesowe. Ten system regeneracyjny ma w UE wysoki priorytet. SinCE-AFC wpisuje się w bieżący plan działań UE na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym oraz odpowiednie krajowe plany działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym we wszystkich krajach UE. Chociaż zasady gospodarki o obiegu zamkniętym są już stosowane przez wiele dużych gałęzi przemysłu, MŚP, które stanowią 99% sektora przedsiębiorstw, nadal pozostają niezaangażowane z powodu braku motywacji i wsparcia. Dlatego też istotna jest poprawa polityki regionalnej MŚP w kierunku bardziej regeneracyjnej gospodarki. SinCE-AFC ma na celu zaangażowanie MŚP z łańcucha rolno-spożywczego w gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez promowanie odpowiednich mechanizmów zarządzania i finansowych mechanizmów horyzontalnych. Oczekuje się, że wszyscy przedstawiciele branży rolno-spożywczej zaangażowani w produkcję, przetwarzanie, pakowanie, dystrybucję i konsumpcję końcową będą działać w skoordynowany sposób, aby lepiej dostosować się do gospodarki o obiegu zamkniętym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez intensywną współpracę i międzyregionalną wymianę doświadczeń 9 partnerów reprezentujących 7 regionów z 7 krajów UE. Zadania partnerstwa będą koncentrować się na badaniu skutecznych praktyk za pośrednictwem międzyregionalnych wydarzeń edukacyjnych, wizyt studyjnych, warsztatów importowych, spotkań zainteresowanych stron i procesów konsultacji, w jaki sposób można ulepszyć odpowiednie instrumenty polityki regionalnej, aby pomóc MŚP w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Ramy prawne i dobre praktyki na szczeblu regionalnym i UE zostaną odzwierciedlone w e-booku dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze rolno-spożywczym na stronie internetowej projektu. Projekt będzie promował innowacje, czerpał wiedzę i rozwijał ścisłą współpracę z platformą edukacyjną Interreg Europa, a także z europejską platformą interesariuszy gospodarki o obiegu zamkniętym i grupą platformy RIS3.

Czteroletni projekt SinCE-AFC rozpoczął się 1 sierpnia 2019.

Partner wiodący: Samorządowa Agencja Rozwoju Salonik Wschodnich – ANATOLIKI SA (EL)
Partnerzy projektu: Gmina Devnya (BG), Regionalny Fundusz Rozwoju Macedonii Środkowej w imieniu regionu Macedonii Środkowej (EL), Hajdύ Bihar Megyei Önkormányzat (HU), Urząd Hrabstwa Donegal (IE), Città metropolitana di Bologna (IT), Alma Mater Studorium – Università di Bologna (IT), Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielopolskiego w Poznaniu (PL), Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia (RO)

(więcej informacji o projekcie na stronie www.interregeurope.eu/since-afc)


pdf    drukuj    drukuj