Aktualności ŚrodowiskaDepartament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną (COVID -19) i zamknięcie placówek oświatowych w Polsce, termin nadsyłania prac w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” V edycja – Prośrodowiskowa kampania edukacyjna - zostaje przesunięty do dnia 15 października 2020 roku. więcej
 

Informujemy o zakończeniu procedury oceny prac przesłanych przez Uczestników etapu okręgowego XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.Z zakwalifikowanych po etapie podstawowym 73 uczniów z 39 szkół, do etapu okręgowego przystąpiło 35 uczniów z 25 szkół województwa wielkopolskiego.Prace zostały ocenione przez Jury według jednolitych kryteriów przesłanych Wojewódzkim Komitetom XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej przez Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.Przedstawiamy listę szkół, których uczniowie zostali finalistami XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej: I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich więcej
 

Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (GKOWE) dostosowując się do obowiązujących wytycznych MEN, wskazujących konieczność przeprowadzenia dwóch etapów, podjął decyzję o innowacyjnej formie etapu okręgowego XXXV edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (XXXV OWE). Poniższe ustalenia GKOWE zostały zaakceptowane przez MEN w dniu 24 kwietnia 2020 r. Więcej informacji na stronie: https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_konkursy_olimpiada-wiedzy-ekologicznej więcej
 

Mając na uwadze wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące organizacji olimpiad w obliczu epidemii i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że etap okręgowy, jak i centralny XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej nie odbędzie się. Kolejne informacje będą przekazywane na bieżąco, gdy tylko zostaną poczynione stosowne ustalenia w tym zakresie. więcej
 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje o XXI edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Do Konkursu mogą przystąpić gminy wiejskie, gminy miejskie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), gminy miejsko - wiejskie i powiaty (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), organizacje (w tym organizacje pożytku publicznego), a także podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego oraz podległe jednostkom samorządu terytorialnego: jednostki więcej
 

Informacja na temat zmiany terminu nadsyłania prac Konkurs: „Nasz pomysł na ochronę środowiska” V edycja – Prośrodowiskowa kampania edukacyjna. Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną (COVID -19) i zamknięcie placówek oświatowych w Polsce, termin nadsyłania prac w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” V edycja – Prośrodowiskowa kampania edukacyjna - zostaje przesunięty do dnia 15 października 2020 roku.     Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego więcej
 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju informujemy, że w Ministerstwie Klimatu została uruchomiona infolinia na wypadek wystąpienia trudności w dostępie do usług w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych telefony: (022) 36 92 817, (022) 36 92 692 oraz 797 876 619 więcej
 

UWAGA! Szanowni Państwo,Mając na uwadze zminimalizowanie ewentualnego rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 informujemy, iż punkt konsultacyjny BDO zostanie zamknięty do ODWOŁANIA. Kontakt w sprawie rejestru BDO jest możliwy pod numerem telefonu: 61 62 67 530 lub poprzez adres e-mail: bdo@umww.pl 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw). Ustawa dopuszcza więcej
 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579), posiadacz odpadów prowadzący odzysk polegający na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, który: w okresie od dnia 6 września 2018 r. do dnia 5 września 2019 r. uzyskał zezwolenie na przetwarzanie odpadów stanowiące odzysk polegający na wypełnianiu terenów niekorzystnie więcej
 

Troszcząc się o zdrowie i życie Wielkopolan oraz wychodząc naprzeciw potrzebom wielkopolskich Gmin, Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że w najbliższym czasie odbędą się trzy Konferencje szkoleniowe nt. kontrolowania zapisów uchwał antysmogowych i najświeższych zmian prawnych w tym zakresie. Jest to kontynuacja cyklu corocznych spotkań poświęconych ochronie powietrza w naszym Województwie. Aby w tych Konferencjach mogła wziąć udział jak największa ilość pracowników urzędów gmin oraz strażników miejskich i gminnych uprawnionych do kontrolowania więcej
 

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 w zw. z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przyjęciu: projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”; prognozy oddziaływania na więcej
 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o odpadach, dokonaną mocą ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, opracowany zostanie nowy projekt „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”. Najbardziej istotne zmiany, w stosunku do Projektu przyjętego uchwałą Nr 820/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego więcej
 

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 w zw. z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przyjęciu: projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”; prognozy oddziaływania na więcej
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że uchwałą Nr 820/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. przyjął projekt „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”. Aktualnie powyższy projekt jest poddawany opiniowaniu przez organy wykonawcze gmin, związków międzygminnych oraz RZGW. W dalszej kolejności dokument ten wraz Prognozą oddziaływania na środowisko podlegać będzie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w ramach której poddany zostanie opiniowaniu oraz procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w więcej
 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje o XX edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Do konkursu przystąpić mogą gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie i powiaty, podległe im instytucje lub organizacje i podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego, w zakresie działań proekologicznych i prokulturowych.Ponadto, gminy miejskie (w tym miasta na prawach powiatu) i organizacje pożytku publicznego mogą składać projekty dotyczące lokalnego oddziaływania więcej
 

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi związanymi z aktualizacją Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym, w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 34, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące ww. problematyki. Spotkania te stworzą możliwość przedstawienia głównych założeń do projektu Planu oraz dyskusji na temat istniejących problemów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w Województwie.Z uwagi na potencjalną liczebność zaproszonych przedstawicieli gmin, więcej
 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska”IV edycja – Nasz wpływ na zmiany klimatyczne Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występującew otaczającym nas świecie. Konkurs przeznaczony jest dla dwóch kategorii więcej
 

W związku z nowelizacją przepisów dotyczących zagadnień ochrony środowiska, a także wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, których dotyczą wprowadzone zmiany, Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje warsztaty pn. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska”. Podczas warsztatów omawiane są najnowsze regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska, a także ich interpretacje. Przedmiotowa wiedza jest niezbędna do przestrzegania i prawidłowego wypełniania obowiązków z zakresu więcej
 

W związku z nowelizacją przepisów dotyczących zagadnień ochrony środowiska, a także wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, których dotyczą wprowadzone zmiany, Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje warsztaty pn. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska”. Podczas warsztatów omawiane są najnowsze regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska, a także ich interpretacje. Przedmiotowa wiedza jest niezbędna do przestrzegania i prawidłowego wypełniania obowiązków z zakresu więcej
 

Na podstawie art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), Zarząd Województwa Wielkopolskiego więcej
 

1 2 3 4 5