Zaświadczenia ws. obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu


Mając na uwadze prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 maja 2013 r. sygn. akt: II SA/Po 325/13 Departament Środowiska informuje, że właściciele, użytkownicy wieczyści oraz osoby, którym przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości objętych obszarem ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu, mogą wystąpić do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wydanie zaświadczenia stwierdzającego położenie danej nieruchomości w danej strefie obszaru ograniczonego użytkowania.

Wydanie zaświadczenia następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), najpóźniej w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien spełniać wymogi formalne podania, tj. zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie, a także własnoręczny podpis.

W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika, pełnomocnik jest obowiązany przedłożyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.

Wnioski należy składać w sekretariacie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, piętro X, część A, pokój nr 1048) lub przesyłać pocztą na adres: Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań).


Wydanie zaświadczenia oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlegają obowiązkowi opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł od każdej z ww. czynności. Wobec powyższego, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dowodu uiszczenia opłaty skarbowej. Opłatę należy wnieść na nw. rachunek:

 

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
PKO BP S. A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

pdf    drukuj    drukuj