Obowiązki Podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska


UWAGA!

Do dnia 30 czerwca 2020 r. przedłużono termin składania sprawozdań za 2019 r., o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ustawy o odpadach, przez podmioty obowiązane do ich sporządzenia (poprzez dodanie w ustawie o odpadach art. 237ea) – dotyczy to zbiorczych zestawień danych o odpadach, rocznych sprawozdań o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi, sprawozdania rocznego OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej, sprawozdań, o których mowa w ustawie o bateriach i akumulatorach, sprawozdańz zakresu nabytych i wydanych lekkich oraz pozostałych toreb z tworzyw sztucznych, sprawozdań z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Przedmiotowe sprawozdania należy przedłożyć w ww. terminie w formie elektronicznej w systemie BDO. Jednocześnie nie zostały zmienione terminy wnoszenia opłat objętych ww. sprawozdaniami!!!

Powyższe oznacza, że opłaty te wnosi się w terminach wynikających z obowiązujących przepisów (na dotychczasowych zasadach).

Nadal obowiązuje również termin na złożenie zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis (15 marca) wynikający z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wita w serwisie informacyjnym dotyczącym, procedur, obowiązków i praw podmiotów korzystających ze środowiska.

Zamieszczone w nim zostały informacje w blokach tematycznych zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska, o sposobie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej oraz o gospodarce odpadami.

 1. Opłaty za korzystanie ze środowiska
 2. Ekopłatnik
 3. Opłata produktowa – opakowania i produkty w opakowaniach
 4. Opłata produktowa - produkty (opony, oleje, preparaty smarowe)
 5. Baterie i akumulatory
 6. Zbiorcze zestawienia danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych
 7. Azbest
 8. Informacja dla gmin z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
 9. Ulgi dla podmiotów korzystających ze środowiska
 10. Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
 11. Opłata recyklingowa
 12. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska
 13. Rachunki bankowe prowadzone przez Wydział Finansowy
 14. Warsztaty, szkolenia, prezentacje
 15. Kontakt

 

pdf    drukuj    drukuj