Informacja dla gmin z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi


Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

pdf    drukuj    drukuj