Opłata produktowa - opakowania i produkty w opakowaniach


Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

 • wprowadzający opakowania bądź produkty w opakowaniach,
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy bądź eksportujący produkty w opakowaniach lub odpady opakowaniowe,
 • dystrybuujący produkty w opakowaniach - których rodzaje określone zostały w załączniku nr 1 do ustawy,
 • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych.

Obowiązki przedsiębiorców:

 • zapewnienie odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych tego samego rodzaju jak opakowania, w których zostały wprowadzone produkty,
 • sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi oraz wniesienie ewentualnej opłaty produktowej w terminie do dnia do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy,
 • prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.

Pomoc de minimis

 • ulga dla przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach o łącznej masie < 1 Mg w danym roku kalendarzowym;
 • nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia sprawozdania;
 • opłata produktowa naliczana z zastosowaniem stawki maksymalnej – 4,50 zł/kg bez względu na rodzaj opakowania;
 • należna opłata produktowa pokrywana jest z puli pomocy de minimis przysługującej każdemu przedsiębiorcy;
 • warunkiem udzielenia pomocy de minimis jest przedłożenie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz ewentualnych zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał przedsiębiorca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających - w terminie do dnia 15 marca;
 • korzystanie z pomocy de minimis od roku 2015 nie jest obowiązkowe,
 • w przypadku korzystania z pomocy de minimis nie wpłaca się obliczonej opłaty produktowej.

Kampanie edukacyjne

Każdy wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek realizowania kampanii edukacyjnych. Przedmiotowy obowiązek można realizować:

 • samodzielnie:
 • przeznaczając na publiczne kampanie edukacyjne lub
 • przekazując na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym,
 • za pośrednictwem organizacji odzysku (na podstawie podpisanej umowy).

pdf    drukuj    drukuj