Rachunki bankowe prowadzone przez Wydział Finansowy


PKO Bank Polski S.A.
Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu,
60-914 Poznań, Plac Wolności 3

 

UWAGA!!!
Od 1 stycznia 2018 roku kompetencje w zakresie opłat za usługi wodne, w tym opłaty za pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, zostały przeniesione do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Zmiana została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 2268 ze zm.)
Do opłat należnych za okres do 2017 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

 1. OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 29 1020 4027 0000 1502 1080 9731
 • opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

W opisie przelewu proszę wskazać REGON, rodzaj i okres opłaty – emisja; w przypadku, kiedy Płatnik reguluje upomnienie w przelewie należy zaznaczyć zapłatę kosztów upomnienia.

 • opłata za przydzielenie uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

W opisie przelewu proszę wskazać REGON, rodzaj i okres opłaty – przydzielone uprawnienia. W przypadku, kiedy Płatnik reguluje upomnienie w przelewie należy zaznaczyć zapłatę kosztów upomnienia.

 • opłata za składowanie odpadów

W opisie przelewu proszę wskazać REGON, rodzaj i okres opłaty – odpady; w przypadku, kiedy Płatnik reguluje upomnienie w przelewie należy zaznaczyć zapłatę kosztów upomnienia.

 • opłata za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (za okres do 2017 roku)

W opisie przelewu proszę wskazać REGON, rodzaj i okres opłaty- ścieki; w przypadku, kiedy Płatnik reguluje upomnienie w przelewie należy zaznaczyć zapłatę kosztów upomnienia.

 • opłata za pobór wód (za okres do 2017 roku)

W opisie przelewu proszę wskazać REGON, rodzaj i okres opłaty – woda; w przypadku, kiedy Płatnik reguluje upomnienie w przelewie należy zaznaczyć zapłatę kosztów upomnienia.

 1. OPŁATA RECYKLINGOWA –opłaty uiszczane przez prowadzących jednostki handlowe za wydanie lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego na podstawie art. 40cb ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, dodanego ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 90 1020 4027 0000 1702 1517 4602

W opisie przelewu proszę wskazać REGON i okres opłaty. 2

 1. OPŁATY ZA DRZEWA, KRZEWY, KARY PIENIĘŻNE opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kary pieniężne określone przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 45 1020 4027 0000 1202 1329 5797

W opisie przelewu proszę wskazać REGON, rodzaj i okres opłaty – drzewa, krzewy, kary; w przypadku, kiedy Płatnik reguluje upomnienie w przelewie należy zaznaczyć zapłatę kosztów upomnienia.

 1. PRODUKTY (opony, oleje) – opłata produktowa, dodatkowa opłata produktowa ponoszona przed podmioty w przypadku nieosiągania wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów, określone przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 71 1020 4027 0000 1902 1080 9749

W opisie przelewu proszę wskazać REGON, rodzaj i okres opłaty – PRODUKTY – opłata produktowa, dodatkowa opłata produktowa; w przypadku, kiedy Płatnik reguluje upomnienie w przelewie należy zaznaczyć zapłatę kosztów upomnienia.

 1. OPAKOWANIA: – opłata produktowa, dodatkowa opłata produktowa ponoszona przez podmioty w przypadku nieosiągania wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z opakowań, określone przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 96 1020 4027 0000 1602 1271 0549

W opisie przelewu proszę wskazać REGON, rodzaj i okres opłaty – OPAK– w przypadku, kiedy Płatnik reguluje upomnienie w przelewie należy zaznaczyć zapłatę kosztów upomnienia.

 1. ŚRODKI NA PUBLICZNE KAMPANIE EDUKACYJNE PRZEKAZYWANE PRZEZ WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY W OPAKOWANIACH, określone przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 86 1020 4027 0000 1402 1441 6863

W opisie przelewu proszę wskazać REGON, rodzaj i okres opłaty – OPAK– PKE - środki na publiczne kampanie edukacyjne,- w przypadku, kiedy Płatnik reguluje upomnienie w przelewie należy zaznaczyć zapłatę kosztów upomnienia.

 1. BATERIE I AKUMULATORY – opłata produktowa, dodatkowa opłata produktowa, środki przekazywane przez wprowadzających baterie lub akumulatory, opłata depozytowa określone przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 32 1020 4027 0000 1902 1080 9772

W opisie przelewu proszę wskazać REGON, rodzaj i okres opłaty – BiA – opłata produktowa, dodatkowa opłata produktowa, środki na publiczne kampanie edukacyjne, opłata depozytowa; w przypadku, kiedy Płatnik reguluje upomnienie w przelewie należy zaznaczyć zapłatę kosztów upomnienia. 3

 1. OPŁATA ZA RECYKLING POJAZDÓW – opłata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, określona przepisami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 84 1020 4027 0000 1902 1329 5722

W opisie przelewu proszę wskazać REGON, rodzaj i okres opłaty – recykling pojazdów; w przypadku, kiedy Płatnik reguluje upomnienie w przelewie należy zaznaczyć zapłatę kosztów upomnienia

 1. OPŁATA DOTYCZĄCA ZUŻYTEGO SPRZĘTU – opłata produktowa, dodatkowa opłata produktowa oraz środki na publiczne kampanie edukacyjne, przekazywane przez podmioty z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego określone przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 89 1020 4027 0000 1702 1329 5730

W opisie przelewu proszę wskazać REGON, rodzaj i okres opłaty - zużyty sprzęt (OP lub PKE) w przypadku, kiedy Płatnik reguluje upomnienie w przelewie należy zaznaczyć zapłatę kosztów upomnienia.

 1. OPŁATA – REJESTROWA I ROCZNA

  PKO BP S.A. O/Poznań 95 1020 4027 0000 1002 1329 5771

W opisie przelewu proszę wskazać REGON, rodzaj i okres opłaty.

Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla:

 • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
 • wprowadzających baterie lub akumulatory,
 • wprowadzających pojazdy,
 • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzających na terytorium kraju opony,
 • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi dla mikroprzedsiębiorców 100 zł, a dla pozostałych podmiotów 300 zł, co zostało określone w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 184).
W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową, najwyższą.
Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie przepisów ustawy o odpadach wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.
Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2011 r., Nr 178, poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). 4

Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w roku, w którym złożyli wniosek o wpis do rejestru.
Nieuiszczenie wymaganej opłaty rejestrowej skutkuje odmową wpisu do rejestru.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków w tytule przelewu, można posługiwać się skrótami pozwalającymi zidentyfikować rodzaj opłaty:

E – opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Ś – opłata za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
W – opłata za pobór wód
O - opłata za składowanie odpadów
OP – opłata produktowa
OD – opłata depozytowa
DOP – dodatkowa opłata produktowa
BiA – opłata produktowa za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów
BiA PKE – opłata na publiczne kampanie edukacyjne
RP – recykling pojazdów
ZS OP – zużyty sprzęt opłata produktowa
ZS PKE – zużyty sprzęt publiczne kampanie edukacyjne
OUD – opłata za usunięcie drzewa lub krzewu
DKK – drzewa, krzewy, kary
PU – przydzielenie uprawnienia do emisji
OPAK – opłata produktowa - opakowania
OPAK PKE – środki na publiczne kampanie edukacyjne
OREC - opłata recyklingowa

 

OPŁATA SKARBOWA

 • ZAŚWIADCZENIE

numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę skarbową w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia o sposobie wywiązywania się z obowiązku uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych
i Niepodatkowych ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
PKO BP S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Opłatę skarbową można również wpłacić w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34. Stanowisko poboru opłaty skarbowej znajduje się na parterze.

 • PEŁNOMOCNICTWO

numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę skarbową w wysokości 17 zł za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
PKO BP S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Opłatę skarbową można również wpłacić w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34. Stanowisko poboru opłaty skarbowej znajduje się na parterze.

pdf    drukuj    drukuj