Rodzinne ogrody działkowe


Zasady dotyczące usuwania drzew i krzewów zostały zawarte w znowelizowanej ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. kompetencje w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością miasta na prawach powiatu, z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu oraz nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, przejął Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Wobec powyższego usunięcie drzew z terenów ROD stanowiących własność miasta na prawach powiatu (Poznań, Kalisz, Leszno, Konin) wiąże się z koniecznością uzyskania zezwolenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Bez konieczności uzyskania zezwolenia można usuwać:

 1. drzewa owocowe;
 2. drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 3. krzewy z indywidualnych ogrodów działkowych pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin.

W celu uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew z terenu poszczególnego ogródka działkowego wniosek powinien złożyć działkowiec, natomiast w przypadku zamiaru usunięcia drzew z terenu ogólnego ROD wniosek składa osoba upoważniona do reprezentowania ROD.

Wnioski w sprawach dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew działkowcy powinni składać w Zarządzie ROD lub przesłać bezpośrednio na adres:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Więcej informacji można uzyskać w Zarządzie Rodzinnego Ogrodu Działkowego lub w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departamencie Środowiska,

telef. nr 61-626-64-73 – dla terenów ROD Poznań
telef. nr 61-626-64-19 – dla terenów ROD Poznań
telef. nr 61-626-64-87 – dla terenów ROD Kalisz
telef. nr 61-626-64-93 – dla terenów ROD Leszno
telef. nr 61-626-64-97 – dla terenów ROD Konin
(od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-9.30 oraz 14.00-15.30).

Zezwolenie na usunięcie krzewów nadal jest wymagane w przypadku usuwania krzewów na terenach pokrytych roślinnością nieurządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków (zadrzewienia naturalne np. w formie krzewów nadwodnych).

Informacja dla właścicieli danych osobowych

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  a) prowadzenia postępowań w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz weryfikacji i realizacji obowiązków z niego wynikających,
  b) związanych ze statystyką i sprawozdawczością,
  c) archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl;
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa w pkt 2 lit. a, lit. b, lit. c, oraz przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę;
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku;
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną;
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 10. Państwa dane osobowe jeżeli będą stanowiły informację o środowisku lub informację publiczną będą ujawniane podmiotom wnioskującym o udostępnienie informacji o środowisku lub informacji publicznej;
 11. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

pdf    drukuj    drukuj