OgłoszeniaPodstawowe informacje do wstępnego ogłoszenia informacyjnego             - zgodnie z Formularzem standardowym 1:   Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Województwo Wielkopolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 34 Osoba do kontaktów: Magdalena Szurek tel.: + 48 61 626 70 15 e-mail: magdalena.szurek@umww.pl faks: 61 626 70 01 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.umww.pl 1.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej 1.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne 1.4) Udzielenia zamówienia w imieniu innych instytucji więcej
 

1