Sprawozdawczość gmin


Jednostki samorządu gminnego zobowiązane są do składania informacji z realizacji działań podejmowanych w danym roku, wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (art. 11 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii). Natomiast Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pośredniczy w zbieraniu, na rzecz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, sprawozdań z realizacji gminnych programów przeciwdziałania narkomanii z terenu Wielkopolski.

Załączony poniżej formularz należy wypełnić i przesłać do dnia 3 kwietnia 2020 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Zdrowia
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Wersję elektroniczną (plik PDF z podpisami) kwestionariusza proszę przesłać na adres: uzaleznienia@umww.pl


pdf    drukuj    drukuj