Infrastruktura


Solidne fundamenty pod wszystkie inwestycje
Wielkopolska na tle pozostałych regionów kraju może pochwalić się dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Na infrastrukturę regionu składa się wiele czynników. To m.in. sieć drogowa i kolejowa, a także możliwości transportu wodnego i lotniczego. Istotny jest także model zaopatrywania terenu w energię elektryczną, gaz i ropę. Dobra infrastruktura jest podstawą dla wszelkich inwestycji. Tych w Wielkopolsce jest wiele. Oznacza to, że infrastruktura spełnia wymagania przedsiębiorców. Władze województwa, jak i sami mieszkańcy, widzą jednak konieczność dalszego poszerzania infrastrukturalnego zaplecza. Bez stałego rozwoju infrastruktury województwa nie byłoby możliwe pełne otwarcie się regionu na inwestorów i turystów z całego świata oraz zaspokojenie potrzeb stałych mieszkańców

Infrastruktura drogowa
241 WęgrowiecCałkowita długość sieci dróg publicznych o nawierzchni twardej w Wielkopolsce wynosi 28 010 km, co stanowi 9,7% długości sieci całego kraju. Do najważniejszych elementów sieci drogowej w Wielkopolsce należą drogi krajowe i wojewódzkie. Łączna długość dróg krajowych na obszarze województwa wynosi 1 736,4 km. Całkowita długość dróg wojewódzkich wynosi natomiast 2 683,8 km, z czego 364,2 km znajduje się w granicach miast. Południowa część województwa posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg krajowych uzupełnianą przez drogi wojewódzkie, natomiast północna część regionu charakteryzuję się słabo rozwiniętą siecią dróg krajowych i bardzo gęstą siecią dróg wojewódzkich.
Sieć dróg krajowych na obszarze województwa tworzy:
a) 210,5 km odcinek autostrady A2,
b) 147,2 km dróg ekspresowych, w tym odcinki dróg ekspresowych S5 (wschodnia obwodnica Poznania, obwodnica Śmigla, odcinek Kaczkowo – Korzeńsko), S8 (na całej długości w granicach województwa), S10 (obwodnica Wyrzyska) i S11 (Zachodnia obwodnica Poznania, Poznań Krzesiny – Kórnik Południe, I etap obwodnicy Ostrowa Wlkp.),
c) pozostałe drogi krajowe klasy GP i G nr: 5, 10, 11, 12, 15, 22, 24, 25, 32, 36, 39, 72, 83, 92.m. Kuźnia CzarnkowskaIstotny problem stanowi brak spójnej sieci dróg ekspresowych istotnych w połączeniach krajowych i międzynarodowych. Na obszarze województwa jedyną całkowicie zrealizowana drogą ekspresową jest droga S8. Brakujące odcinki drogi S5 w granicach regionu znajdują się w trakcie realizacji. Negatywny wpływ na przepustowość sieci drogowej województwa, szczególnie na kierunku północ-południe, ma przede wszystkim brak drogi ekspresowej S11, która jest realizowana tylko w odcinkach stanowiących obwodnice miast. Aktualnie w Wielkopolsce do realizacji nie są przygotowywane żadne odcinki drogi S10.
Wielkopolska sieć dróg krajowych i wojewódzkich charakteryzuje się ponadprzeciętnym natężeniem ruchu. Średni dobowy ruch pojazdów silnikowych na wszystkich drogach krajowych w Wielkopolsce w 2015 roku wyniósł 12 171 poj./dobę (w kraju – 11 178 poj./dobę), a na drogach krajowych o znaczeniu międzynarodowym 20 835 poj./dobę (w kraju – 20 067 poj./dobę). Na drogach wojewódzkich w Wielkopolsce średni dobowy ruch pojazdów silnikowych wyniósł natomiast 4 250 poj./dobę (w kraju – 3 520 poj./dobę).
Największy średni dobowy ruch na drogach wojewódzkich w Wielkopolsce, powyżej 10 000 pojazdów na dobę, zarejestrowano na następujących drogach:
• nr 178 – odcinki w miastach: Oborniki, Czarnków i Trzcianka
• nr 179 – odcinek w m. Piła
• nr 182 – odcinek w m. Czarnków
• nr 184 – odcinki : w m. Szamotuły, Pamiątkowo – Przeźmierowo
• nr 185 – odcinek w m. Szamotuły
• nr 188 – odcinek w m. Piła
• nr 196 – odcinek Poznań – Murowana Goślina
• nr 260 – odcinek w m. Gniezno
• nr 306 – odcinek Buk (obwodnica)
• nr 307 – odcinek Poznań – Zakrzewo
• nr 430 – cała droga: Poznań – Mosina
• nr 431 – odcinek w m. Mosina
• nr 434 – odcinki : Kórnik – Śrem (skrzyżowanie z drogą nr 436), Gostyń – Krobia,
• nr 445 – odcinek w m. Ostrów Wlkp.
• nr 470 – odcinek w m. Turek
• nr 473 – odcinek w m. Koło
• dawna droga wojewódzka nr 433 (obecnie droga powiatowa) – odcinek w m. Swarzędz

Energia i gaz
Wielkopolska jest dobrze zabezpieczona w energię elektryczną. Istniejący układ sieci elektroenergetycznych najwyższych (400 kV i 220 kV) i wysokich (110 kV) napięć, składający się na Krajowy System Przesyłowy i Dystrybucyjny, umożliwia wyprowadzenie energii elektrycznej z Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin do innych regionów oraz jej dostarczenie z pozostałych elektrowni znajdujących się na terenie kraju. Najważniejsze elektrownie zawodowej zlokalizowane są przede wszystkim we wschodniej części regionu. Największym źródłem energii na terenie województwa jest Zespół Elektrowni Pątnów I i II – Adamów – Konin S.A. (ZE PAK), który dostarcza na rynek około 6,4% energii elektrycznej wytwarzanej w kraju i jest drugim co do wielkości krajowym producentem energii elektrycznej otrzymywanej z węgla brunatnego. W województwie wielkopolskim funkcjonują ponadto dwie elektrociepłownie w Poznaniu – Karolin i Garbary o łącznej mocy wytwarzanej energii cieplnej 1212,5 MWt i mocy elektrycznej 283,5 MWe, a także elektrociepłownia Kalisz – Piwonice o zainstalowanej mocy cieplnej 148 MWt oraz 8 MWe mocy elektrycznej.
Główny elementem systemu gazociągów jest czynny gazociąg tranzytowy wysokiego ciśnienia DN1400 „Jamał” łączący Rosję z Europą Zachodnią. Przebiega on równoleżnikowo przez środkową część województwa, gwarantując obsługę północnej i środkowej części regionu za pośrednictwem połączenia z gazociągami krajowymi poprzez węzeł Zębowo. Możliwość zaopatrzenia z innych krajów Europy zapewnia sieć magistralnych gazociągów o znaczeniu krajowym przebiegających poza granicami województwa oraz planowany gazociąg tranzytowy, który przebiegał będzie po południowej stronie gazociągu tranzytowego „Jamał”.
Wielkopolska posiada rozwinięty system gazociągów gazu zaazotowanego, pracujący w oparciu o lokalne złoża gazu ziemnego. Obejmuje on gazociągi dalekosiężne oraz sieć gazociągów kopalnianych łączących poszczególne obiekty systemu: mieszalnię gazu w Grodzisku Wielkopolskim, węzły w Kotowie, Krobii i Odolanowie wraz z Odazotownią w Grodzisku Wielkopolskim, Podziemny Magazyn Gazu „Bonikowo”, a także kopalnie gazu ziemnego znajdujące się w 53 obszarach górniczych.
Na obszarze województwa znajduje się 247 instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych o łącznej mocy 788,9 MW. Większość instalacji to elektrownie wiatrowe (192) o łącznej mocy 626,7 MW.

pdf    drukuj    drukuj