Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
XXI SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
13 lipca 2020 r. godz.11:00

 

1.Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wybór sekretarzy obrad.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Wybór Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

6.Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku.

7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020 (z autopoprawką).

8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne(z autopoprawką).

9.Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia przez Województwo Wielkopolskie długoterminowego kredytu ramowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Chrzypsko Wielkie (dział 630 "Turystyka").

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Miastu i Gminie Kórnik (dział 630 "Turystyka").

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2020 roku (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" na zadania remontowe (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" na zadania inwestycyjne (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Powiatowi Chodzieskiemu.

16.Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Starej Łubiance.

17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

18.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/188/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, rozmiaru i zasad udzielania zniżek od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów, psychologów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

19.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.

20.Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej.

21.Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz.

22.Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska.

23.Podsumowanie realizacji samorządowego programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020".

24.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".

25.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Społecznej Rady Programowej magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski”.

26.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi złożonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta na Zarząd Województwa Wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego z PSL.

27.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi złożonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta na Zarząd Województwa Wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego z PSL.

28.Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego w 2019 roku.

29.Informacja o działaniach, które zostały podjęte przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w związku z walką z epidemią COVI-19.

30.Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

31.Interpelacje i zapytania radnych

32.Zamknięcie posiedzenia.

pdf    drukuj    drukuj