Z prac sejmikuPodczas sesji sejmiku, która odbyła się 13 lipca, punktem obrad, który wzbudził najwięcej emocji, był wybór nowego członka zarządu województwa, w miejsce Marzeny Wodzińskiej, której rezygnację sejmik przyjął na czerwcowej sesji. Po gorącej dyskusji między przedstawicielami koalicji rządzącej a opozycyjnym PiS, ostatecznie za powołaniem na to stanowisko zaproponowanej przez marszałka Marka Woźniaka Pauliny Stochniałek w tajnym głosowaniu było 23 radnych, przy 10 przeciw.Sejmik podsumował także realizację samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa więcej
 

Po raz pierwszy w naszym budżecie pojawi się kredyt z instytucji zagranicznej – mówiła radnym skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Budżetowej, które odbyło się – w trybie zdalnym – 10 lipca. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt sejmikowej uchwały w sprawie zaciągnięcia przez województwo długoterminowego kredytu ramowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Chodzi o kwotę 700 mln zł, którą w miarę potrzeb samorząd będzie mógł wykorzystać w latach 2020-2023 na więcej
 

Jakie działania podejmuje samorząd województwa na rzecz wdrażania i popularyzacji technologii wodorowej w regionie? Z informacją na ten temat zapoznali się radni z sejmikowej Komisji Gospodarki, którzy obradowali na zdalnym posiedzeniu 10 lipca. Jak mówiła dyrektor Departamentu Gospodarki UMWW Beata Łozińska, te działania wpisują się w politykę Zielonego Ładu UE. A różnorakie możliwości daje nie tylko sama produkcja tego paliwa, ale cały szeroki łańcuch dostaw związanych z jego wykorzystaniem. Członkom więcej
 

Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem województwa wielkopolskiego w 2019 roku była przedmiotem obrad podczas lipcowego, zdalnego posiedzenia sejmikowej Komisji Rewizyjnej.Rozmawiano jednak nie tylko o sytuacji ubiegłorocznej, ale i o bieżącej, zwłaszcza o funkcjonowaniu w warunkach pandemii podmiotów działających w obszarze transportu (województwo jest udziałowcem Kolei Wielkopolskich, POLREGIO i Portu Lotniczego Poznań Ławica). Jak przekazano radnym, poznańskie lotnisko w I półroczu odnotowało spadek liczby pasażerów w stosunku do więcej
 

Podczas lipcowych obrad sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego dyskutowano m.in. o największej inwestycji samorządu województwa w służbę zdrowia, tj. budowie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu. Nowy szpital będzie jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Na siedmiu kondygnacjach o łącznej powierzchni użytkowej 30 tys.m kw. znajdzie się 2 tysiące pomieszczeń. Jednoosobowe sale chorych (każda z własnymwęzłem sanitarnym) przeznaczone będą dla 354 dzieci i ich opiekunów. Leczenie w więcej
 

O programie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce, a także o sprawozdaniu z jego realizacji w 2019 roku rozmawiano podczas lipcowego (zdalnego) posiedzenia sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Najważniejsze dane na ten temat zaprezentował radnym Grzegorz Grygiel, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. W 2019 roku w Wielkopolsce funkcjonowały 64 placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których przygotowano 1160 miejsc. Ze wsparcia skorzystało w ubiegłym roku 1072 dzieci. Średni więcej
 

Podsumowanie realizacji samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” oraz zaopiniowanie projektu uchwały sejmiku w sprawie przyjęcia programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” były tematami lipcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Ten ostatni dokument radni zaopiniowali pozytywnie, wcześniej chwaląc program. – Dzięki niemu nie tylko rozwijamy wieś, ale też promujemy samorząd województwa – mówiono podczas posiedzenia. W dyskusji zwracano uwagę na potrzebę lepszego wyeksponowania faktu realizacji różnych przedsięwzięć dzięki programowi, a więcej
 

Każdego roku samorząd regionu rezerwuje w swoim budżecie pieniądze na stypendia. I właśnie o pomocy stypendialnej wojewódzkiego samorządu, wspierającej uczniów, słuchaczy i studentów, dyskutowano 7 lipca podczas zdalnego posiedzenia sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki. Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki w UMWW, poinformowała radnych o trzech rodzajach takiego wsparcia. To jednorazowe stypendia naukowe (dla uczniów i studentów – autorów prac naukowych, laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów), stypendia marszałka więcej
 

Jak przebiegała realizacja jednej z najważniejszych w ostatnich latach inwestycji w marszałkowskich instytucjach kultury – dofinansowanej z WRPO 2014+ przebudowy i rozbudowy Domu Kultury „Oskard”? Jak wygląda funkcjonowanie Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, któremu właśnie podlega „Oskard”? Z informacją na ten temat zapoznali się radni województwa – członkowie sejmikowej Komisji Kultury podczas posiedzenia, który w trybie zdalnym odbyło się 7 lipca.Podczas tego samego posiedzenia komisja zaopiniowała pozytywnie propozycję zmiany więcej
 

Informacja oraz dyskusja o lasach w województwie wielkopolskim zdominowała lipcowe (zdalne) posiedzenie sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowe dane przedstawił radnym Jan Banacki, który objął niedawno funkcję dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Z informacji wynika, że nadleśnictwa należące do RDLP w Poznaniu zarządzają majątkiem skarbu państwa na powierzchni 440 850 ha, w tym lasy zajmują 420 657 ha. Wysoką lesistością charakteryzuje się część północna Wielkopolski: z więcej
 

Informację o sytuacji (za 2019 rok) spółek prawa handlowego z udziałem województwa wielkopolskiego omówili radni podczas lipcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Najwięcej pytań dotyczyło działalności i kondycji Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola, które od lat ma spore problemy ze zbilansowaniem budżetu. Na ujemną sytuację finansową spółki ma wpływ m.in. charakter jej funkcjonowania (tereny rekreacyjne, służące głównie poznaniakom), kwestie związane z wysokością podatków od nieruchomości, koszty więcej
 

Informacja zatytułowana „Sport olimpijski przed igrzyskami olimpijskimi Tokio 2020” była przedmiotem obrad lipcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Przedstawił ją radnym zastępca dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki UMWW Mariusz Kubiak. I – jak zaznaczył na wstępie – w tytule informacji nie ma błędu, bo choć zawody w Japonii z powodu pandemii zostały przeniesione o rok, to ich nazwa pozostanie niezmieniona.Od niedawna samorząd województwa przyznaje comiesięczne stypendia zawodnikom z więcej
 

Jak zarządzać różnymi sferami życia, by jak najlepiej wykorzystać symbiozę, w jakiej funkcjonują metropolie i tereny podmiejskie? Doświadczeniami na ten temat partnerzy z różnych stron UE wymieniają się w ramach Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE. O realizacji zadań Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w ramach członkostwa naszego województwa w tej platformie rozmawiano podczas lipcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Planowania i Infrastruktury Technicznej. Informację na ten temat przedstawiła radnym zastępczyni dyrektora WBPP Grazyna więcej
 

Kilka godzin debatowali radni podczas czerwcowej, odbywającej się nadal w zaostrzonym reżimie sanitarnym, sesji sejmiku. Okazją do dłuższej dyskusji było przedstawienie przez zarząd województwa raportu o stanie regionu i debata nad tym dokumentem, a także uchwały dotyczące: wotum zaufania dla zarządu, zatwierdzenia sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz głosowania nad udzieleniem absolutorium zarządowi województwa.Raport o stanie województwa zaprezentował radnym marszałek Marek Woźniak, który podkreślił, że Wielkopolska jest dobrze rozwijającym się więcej
 

Jak wyglądają wpływy do budżetu województwa z podatków PIT i CIT po trzech miesiącach pandemii COVID-19? Co z zadłużeniem regionu i z dalszą emisją obligacji? Jakie korekty w zaplanowano w finansach, by zbilansować budżet województwa? To część pytań, na które szukali odpowiedzi radni podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Budżetowej, która obradowała w sposób zdalny 19 czerwca.Skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska poinformowała członków komisji, że według wstępnych szacunków wpływy do budżetu regionu z więcej
 

Czerwcowe obrady sejmikowej Komisji Gospodarki zdominowały dwie kwestie: informacja w sprawie realizowanych i planowanych przez samorząd województwa działań na rzecz wschodniej Wielkopolski oraz kwestia cięć (zmniejszenia wydatków) w budżecie województwa ze względu na pandemię COVID-19. Jak wyjaśniała radnym Beata Joanna Łozińska, dyrektor Departamentu Gospodarki UMWW, w 2020 roku odwołano większość wyjazdów zagranicznych (w tym wyjazdy przedstawicieli komisji sejmiku np. na targi czy konferencje). Nie odbędzie się m.in. wystawa światowa EXPO, więcej
 

W czerwcu i w lipcu radni z sejmikowych komisji zapoznają się z projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. – Wśród pierwszych propozycji zmian tego dokumentu znalazły się m.in.: promowanie wiedzy w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 – poinformowała 17 czerwca podczas obrad sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Małgorzata Bartkowiak z Departamentu więcej
 

– Jakie zmiany na wielkopolskim rynku pracy wywołała pandemia COVID-19? Wzrosła liczba osób bezrobotnych. Na koniec marca było ich w Wielkopolsce 50 tys., a na koniec maja – 58,5 tys. Spadła też liczba ofert pracy (w kwietniu 2020 r. było to 4095 ofert, a rok wcześniej – 7254) – wyliczała podczas czerwcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Kwapiszewska, dyrektor Wojewódzkiego Urząd Pracy w Poznaniu.Straty firm, niezrealizowane kontrakty, więcej
 

W jaki sposób doradzać rolnikom podczas pandemii? Jak wesprzeć sprzedaż lokalnych produktów? Jakie nowe narzędzia oferuje naszym gospodarzom Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu? Odpowiedzi m.in. na tego typu pytania poznali radni podczas czerwcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Doradcy z WODR i ministerstwa rolnictwa, poszukując nowych rynków zbytu, stworzyli np. aplikację „e-bazarek”, dostępną we wszystkich 16 województwach, a u nas – na stronie internetowej www.wielkopolskiebazarek.pl. Poprzez nowy więcej
 

Jak na działalność placówek oświatowych podległych samorządowi województwa wpłynęła pandemia koronawirusa? Rozmawiali o tym sejmikowi radni z Komisji Edukacji i Nauki podczas posiedzenia, które odbyło się 16 czerwca w trybie zdalnym.– Trzeba podkreślić ogromną determinację i pracę naszych nauczycieli, co nie było łatwe szczególnie w tak specyficznych placówkach, jak te w Starej Łubiance i Cerekwicy – mówiła radnym podczas posiedzenia komisji dyrektor Departamentu Nauki UMWW Dorota Kinal. Podkreśliła nieprzerwaną działalność więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 73 Następny »